ข้อมูลจำนวนบุคลากร มาช่วยราชการ จำแนกตาม แผนกวิชา ประเภท เพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ตำแหน่ง จำนวน ประเภท วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ
รวม(คน) ครู ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ครู 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
บุคลากรทางการศึกษา 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
พนักงานขับรถยนต์ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
รวม 5 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 3 0 1 0 1
รวมจำนวน (คน) 2 2 0 1 0 1 3 1 3 1 1