ข้อมูลบุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะงาน  ตำแหน่ง  เพศ  วุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557
             ที่มา : งานบุคลากร                                     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  จำนวน ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
งานตามโครงสร้างบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ม.ต้นหรือต่ำกว่า ม.ปลาย/ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า ป.ตรี
สถานศึกษา
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
งานทะเบียน 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
งานการเงิน 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
งานการบัญชี 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
งานบริหารงานทั่วไป 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
งานประชาสัมพันธ์ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
งานเอกสารการพิมพ์ 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานบุคลากร 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
งานพัสดุ 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
พนักงานขับรถยนต์ 4 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานอาคารสถานที่ 28 0 0 5 2 11 10 15 12 1 0 0 0 0 0 0 0
ยาม 3 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สำนักงาน อศจ. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
งานพัฒนาการเรียนการสอน 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานสื่อการเรียนการสอน 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ฝ่ายวิชาการ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
งานปกครอง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานวางแผนและงบประมาณ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
รวม 84 0 2 9 5 20 48 23 12 2 4 1 15 3 24 0 0
รวมจำนวน (คน) 2 14 68 35 6 16 27 0