ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ข้อมูล    วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557
ที่มา : งานบุคลากร         เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ วิทยฐานะ จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ
1 ปริญญาเอก 4 4
2 ปริญญาโท 77 77
3 ปริญญาตรี 122 122
4 ต่ำกว่า ปริญญาตรี 1 1
รวม 204 204
หมายเหตุ : ไม่รวมผู้มาช่วยราชการ