ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำแนกตามวิทยฐานะ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ข้อมูล    วันที่ 1 กรกฏาคม  พ.ศ. 2557
ที่มา : งานบุคลากร         เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ วิทยฐานะ จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ชำนาญการพิเศษ 42 1 43
2 ชำนาญการ 88 1 89
3 ไม่มีวิทยฐานะ 74 3 77
รวม 204 5 209