ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำแนกตามตำแหน่ง 
ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557
ที่มา : งานบุคลากร        เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ผู้บริหาร  5 0 5
2 ข้าราชการครู 137 2 139
3 บุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน) 2 2 4
4 พนักงานราชการ 1 0 1
5 ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษสอน) 61 0 61
6 ลูกจ้างประจำ 14 1 15
7 ลูกจ้างชั่วคราว 68 0 68
  รวม 288 5 293