สรุปรวม   สรุปวิทยฐานะ   สรุปวุฒิการศึกษา   ผู้บริหารและข้าราชการครู   ก.พ.และบุคลากรทางการศึกษา   พนง.ราชการ(ครู)   ครูพิเศษสอน   ลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้มาช่วยราชการ