ข้อมูลจำนวนบุคลากร มาช่วยราชการ จำแนกตาม แผนกวิชา ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
จำนวน ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ  
                        ตำแหน่ รวม(คน) บุคลากรทางการศึกษา ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  
แผนก/หน่วยงาน  
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
  0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0  
รวม 0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0  
รวมจำนวน (คน) 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0