ข้อมูลจำนวนข้าราชการ กพ. และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนฯ  จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด / ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ที่มา : งานบุคลากร        เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวนรวม ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ
บุคลากรทางการศึกษา  ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
งานบริหารงานทั่วไป 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
งานประกันคุณภาพ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
รวม 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 0 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน)  4 0 0 3 1 0 4 0
4 4 4
หมายเหตุ :  1. ไม่มีผู้มาช่วยราชการ