ข้อมูลจำนวนผู้บริหารและข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561
ที่มา : งานบุคลากร ที่มา : งานบุคลากร                           เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ วิทยฐานะ จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ปริญญาเอก 2 0 2
2 ปริญญาโท 60 0 60
3 ปริญญาตรี 90 0 90
4 ต่ำกว่า ปริญญาตรี 0 0 0
  รวม 152 0 152