ข้อมูลจำนวนผู้บริหารและข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำแนกตามวิทยฐานะ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561
ที่มา : งานบุคลากร         เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ วิทยฐานะ จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ไม่มีวิทยฐานะ 55 0 55
2 ชำนาญการ 66 0 66
3 ชำนาญการพิเศษ 31 0 31
รวม 152 0 152