ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำแนกตามตำแหน่ง 
ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561
ที่มา : งานบุคลากร        เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ผู้บริหาร  5 0 5
2 ข้าราชการครู 147 0 147
3 บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) 4 0 4
4 พนักงานราชการ (ครู) 3 0 3
5 ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษสอน) 71 0 71
6 ลูกจ้างประจำ 10 0 10
7 ลูกจ้างชั่วคราว 62 0 62
รวม 302 0 302