จำนวนครู   จำแนกตามประเภท&สาขาวิชา   ข้าราชการครู   ครูพิเศษสอน   ชำนาญการ   วิทยฐานะ   บุคลากร