ข้อมูลครูอัตรากำลังครูพิเศษสอนผู้ชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  จำแนกตามเพศและคุณวุฒิทางการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2553
ข้อมูล ณ วันที่  15  ตุลาคม พ.ศ. 2553
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวน (คน) รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
   -  หมวดวิชาภาษาไทย 0 1 1 0 1 0 0
   -  หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาช่างยนต์ 1 0 1 0 0 1 0
   - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาการบัญชี 0 1 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 0 1 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 0 1 1 0 1 0 0
   - อื่นๆ..................................              
  รวม 3 4 7 0 6 1 0