จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามเพศ 
ภาคเรียนที่ 2/2553
ข้อมูล ณ วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2553
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ตำแหน่ง หน้าที่ จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 5 0 5
ข้าราชการครู 81 58 139
ครูมาช่วยราชการ 1 3 4
บุคลากรทางการศึกษา 0 2 2
บุคลากรทางการศึกษามาช่วยราชการ 0 2 2
พนักงานราชการ 1 0 1
สำนักงาน 0 1 1
ครูพิเศษสอนผู้ชำนาญการ 3 4 7
ครูพิเศษสอน 25 24 49
ลูกจ้างประจำ 15 5 20
ลูกจ้างประจำมาช่วยราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 14 36 50
รวมทั้งสิ้น 146 135 281