ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามเพศและคุณวุฒิทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2553
ข้อมูล ณ วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2553
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวนบุคลากร รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ลูกจ้างประจำ              
   - ครูสอนเสริมสวย 0 1 1 0 1 0 0
   - ผู้ชำนาญภาษาจีน 1 0 1 0 1 0 0
   - หัวหน้าหมวดสถานที่ 1 0 1 1 0 0 0
   - นักการภารโรง 0 1 1 1 0 0 0
   - พนังงานขับเครื่องจักรกลกลาง 1 0 1 1 0 0 0
   - ยาม 3 0 3 2 1 0 0
   - คนงาน 2 0 2 2 0 0 0
   - พนักงานอัดสำเนา 1 0 1 1 0 0 0
   - พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 0 2 2 1 1 0 0
   - พนักงานบริการ 6 1 7 7 0 0 0
   - อื่นๆ.....................................              
รวม 15 5 20 16 4 0 0
2 ลูกจ้างประจำมาช่วยราชการ              
   - พนักงานขับรถ 1 0 1 1 0 0 0
   - อื่นๆ.....................................              
รวม 1 0 1 1 0 0 0
3 ลูกจ้างชั่วคราว              
   - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานบัญชี 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 0 2 2 1 1 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 0 2 2 2 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0 2 2 1 1 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์ 0 1 1 0 1 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 0 3 3 1 2 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 0 4 4 1 3 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 1 0 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานพัฒนาการเรียนการสอน 0 3 3 3 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่ระบบทวิภาคี 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 1 2 3 2 1 0 0
   - เจ้าหน้าที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 0 2 2 0 2 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 0 1 1 0 1 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 0 1 1 0 1 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 0 1 1 0 1 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2 1 1 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 0 1 0 1 0 0
   - พนักงานขับรถยนต์ 3 0 3 3 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 5 3 8 8 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 0 1 1 1 0 0 0
   - เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 0 1 1 1 0 0 0
   - ยาม 1 0 1 1 0 0 0
   - อื่นๆ.....................................              
รวม 13 36 49 33 16 0 0
.....................................................................ผู้รวบรวมข้อมูล ...........................................................ผู้รับรองข้อมูล
(นางอารีย์    หลวงเทพ) (นางลัดดา    พิมพ์สกุลานนท์)
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้างานบุคลากร