ข้อมูลครูอัตรากำลังครูพิเศษสอนผู้ชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  จำแนกตามเพศและคุณวุฒิทางการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1/2553
ข้อมูล ณ วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2553
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวน (คน) รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
   -  หมวดวิชาภาษาไทย 0 1 1 0 1 0 0
   -  หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาช่างยนต์ 1 0 1 0 0 1 0
   - อื่นๆ..................................              
  รวม 2 1 3 0 2 1 0