หน้าหลัก

ภาคเรียนที่ 1/2548
ภาคเรียนที่ 2 /2548
ภาครเรียนที่ 1/2549
 
คณะวิชา
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ
คณะวิชาพื้นฐาน
 
1
การแก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแบบกลุ่ม  อ.กุลธิดา
2
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสืบค้นและการเสริม แรงสำหรับชั้นปวช.1.1แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  นางจันทิมา สุขมาก
3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องสมการโดยใช้ใบความรู้และใบงาน  นางวริทยา เกตุกร
4
วิธีการสอนที่ส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา ปวส, นายฤกษ์ชัย เพ็ชรคง
 
คณะวิชาช่างยนต์
 
1

การเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชางานระบบควบคุมเครื่องเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาชั้น
ปวส. 2 (ม. 6) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นายคมสันต์ แดงดั้น
2
การปรับพฤติกรรมนักศึกษาที่ไม่เข้าชั้นเรียนและแต่งกายผิดระเบียบในการเรียนวิชาเทอร์โมไดนามิกส์  นายดำรงค์ พิมพ์สกุลานนท์
3
ปัญหาการขาดเรียนวิชาระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม ของ นักศึกษา (ภาคปกติ) ระดับ ปวส. 1
แผนกวิชา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 นายสมศักดิ์ ตันติวิวัทน์
4
การแก้ปัญหาการเรียน วิชา เครื่องยนต์เล็กต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของวิทยาลัยของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2.2แผนกวิชาช่างยนต์ นายอนุชิต เชิงจำเนียร
 
คณะวิชาช่างกลโลหะ
 
1
การปรับพื้นฐานความรู้เรื่องเกลียวของนักศึกษาชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
 นายวันชัย เหนือมณีมงคล
2
การแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือล้นในการเรียนภาคปฏิบัติ วิชางานเครื่องมือกล ของนักเรียนชั้น ปวส.1/1 ชก. แผนกเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  นายวิจิตร ชัยมงคลมณี
3
การแก้ปัญหาทักษะการกลึงเกลียวสามเหลี่ยมให้ได้ตามมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  นายวิโรจน์ สุวรรณรัตน์
4 การปรับปรุงพฤติกรรมนศ.ให้แบ่งเวลาเรียนให้ถูกต้อง
ขั้นปวส. 1 สาขาวิชาเครื่องมือกล

นายสงวน คุ้มอนุวงศ์
5 การใช้ชุดสอนเสริม วิชา พื้นฐานเทคโนโลยี ซีเอ็นซี รหัส 2102-2107ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาทวิภาคีปวช.3/2สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแผนกช่างกล โรงาน นายสำราญ เวชตรียานนท์
6 การแก้ปัญหาเรื่องการเขียนเส้น ในวิชาเขียนแบบเครื่องกล ของนักศึกศึกษาชั้น ปวส.1 (ม.6)แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล นายสุกิจ สุฉันทบุตร
7 นักเรียนไม่เข้าใจในการเขียนแบบแผ่นคลี่โดยใช้เส้นตรง ( เส้นขนาน )ปวช. 2 สาขาโลหะการ แผนกช่างเชื่อมโลหะ
นางนงคราญ กาฬดิษฐ์
8 การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั้น ปวช. 1/2 สาขาโลหะการ แผนกช่างเชื่อมโลหะ
นายวิลาบ ดีเสมอ
9 การแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาวางแผนการเริ่มต้นการร่างแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
ในรายวิชาการออกแบบและเขียนแบบคอมพิวเตอร์ช่วย 1
นายสุริยนต์ ฉิ่งแก้ว
 
คณะวิชาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
1
พัฒนาการเรียนการสอน หัวข้ออุปกรณ์ประกอบผู้ควบคุมไฟฟ้าและแผงจ่ายไฟฟ้า  นายพนม แสงทอง
2
การเพิ่มทักษะการประกอบวงจรวิทยุ AM-FM ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/2 ชอ.
ที่เรียนวิชาเครื่องรับวิทยุ

 อ.กาญจนา
3
การเล่าเรียนให้ถูกต้องดี
EDUCATION TO GOOD

นายูเขตชัย เอี่ยมศรี
4 การแก้ปัญหาการใช้งาน กล้องถ่ายวีดีโอในรายวิชาระบบภาพ นาย ชนะ วุฒิอำพล
5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่างสาขางานที่เรียนวิชาระบบโทรศัพท นายภัทร ทองสามสี
6 การแก้ปัญหา การใช้มัลติมิเตอร์วัดกระแสและแรงดันของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1/2548
นางลำพึง วุฒิอำพล
 
คณะวิชาการก่อสร้าง
 
1
การแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน นายนันทวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ
2
การแก้ปัญหาของนักเรียนที่ลืมเนื้อหาวิชา  นายปรารถนา อุสมาณีย์
3
การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช. 1/1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  นส. เสริมสุข ชลวิถี
4
พฤติกรรมของนักศึกษาชายที่ชอบไว้ผมยาวของนักศึกษาชั้น ปวช. 2 วิชา งานไม้
น.ส. ไม้ทอง เกิดกิ่ง
5
การแก้ปัญหานักศึกษา ชั้น ป.ว.ช.3 แผนกช่างก่อสร้างในการเรียนเรื่อง แรงปฏิกริยา ภาคเรียนที่ 1/2548
นายวิโรจน์ ก้าวกิจประเสริฐ
6
การแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนและการไม่เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาการก่อสร้าง คณะวิชาการก่อสร้าง ให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2548 และเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
นายสมโพธิ สว่างวัฒนเศรษฐ์
7 วิธีแก้ไขปัญหานักศึกษาเข้าเรียนไม่ตรงเวลาตามตารางสอนของนักเรียน ชั้น ปวส. 2 สาขา การออกแบบนิเทศน์ศิลป์
นายไพโรจน์ ปั้นแอ
8 การปรับปรุงพฤติกรรมการเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน การเรียนของนักเรียน ชั้น ปวส. 1/1 สาขา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม นายกฤษณ์ ต้วมสี
9 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียน ชั้น ปวส. 1 นายดำรง วัฒนอมรเกียรติ
10 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน วิชา ศิลป 2นักเรียนชั้น ปวช. 2 นายปิยะพงษ์ โพธิ์มี
11 การแก้ปัญหานักเรียนมาเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียน ชั้น ปวช. 3 นายภูวนาถ สุทธิสาร
12 การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 สถาปัตยกรรม นายสมพงษ์ วงษ์วิไล
13 การพัฒนาเจตคติต่อการเรียนวิชาชีพสถาปัตยกรรม ของ นายสามารถ ตำหนิงามโดยการสร้างแรงจูงใจด้วยกิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน นายสิงห์ขร กลางใจ
14    
15    
 
คณะวิชาคหกรรมศาสตร์
 
1
นางยุวดี พนมพรสุวรรณ
2
 การศึกษาปัญหาการสร้างแบบเสื้อเบื้องต้นไม่ทันตามเวลาที่กำหนดของนักเรียนชั้นปวช.2 สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย     นางจินตนา เผือกหอม
3
การใช้แบบฝึกทักษะสอนซ่อมเสริมการเย็บจักรวนแบบวงกลมของนักเรียนชั้นปวช 2 แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย นางสาวทิพวรรณ    กิริยานันท์
4 การแก้ปัญหาการขาดทักษะการทอผ้าพื้นเมือง ของนักเรียน ชั้น ปวช. 1/1      แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (ธุรกิจคหกรรม) นางนิภาภรณ์   เก่งนำชัยตระกูล
5

การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการวาดภาพหุ่นเพื่อการออกแบบแฟชั่น

น.ส.ยุพยงค์   ตาละลักษมณ์

6 บทเรียนช่วยสอนเสริม  การทอผ้าจก  เรื่อง  การทอผ้าลายขอประแจ

นางสาวอภิวันท์   บูรณารมย์

7 "การปรับพฤติกรรม นักเรียนขาดความเชื่อมั่น และกล้าแสดงออก ในการนำเสนอผลงาน โดยการพัฒนาการพูดและการปรับปรุงบุคลิกภาพ" นางจิราพรรณ ไชยหาญ
8 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานไม่เสร็จตามกำหนดเวลาของนักศึกษา ชั้น ปวช. 2 คท. วิชาใบตองและแกะสลัก 1 นางอารดี สุฉันทบุตร
9 ผีเสื้อธุรกิจคหกรรม (สิ่งประดิษฐ์คหกรรม) นส.อารีย์ ศรีพิทักษ์สกุล
10 การศึกษาความสามารถในการคิดคำนวณสารอาหารจากตารางอาหาร แลกเปลี่ยนอาการ [ Food Exchange List ] ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ น.ส.นิตยา เภสัชชนางกูล
11 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวช .2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อ.วัลลภา จิรนิรัติศัย
 
คณะวิชาบริหารธุรกิจ
 
1
การทดลองสอน"แบบร่วมมือ"ในวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด  นางสุมนา นรี วิเศษสุทธิชัย
2
การแก้ไขปัญหานักศึกษา ปวส. 2 แผนกวิชาการบัญชีขาดทักษะในการเขียนตอบข้อสอบแบบอัตนัย  นางศรัญญา สวัสดิ์มงคล
3
การแก้ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการอธิบายการทำงานของระบบงานโดยใช้แผนภาพ กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ของนักศึกษาชั้น ปวส.2/4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภาคเรียนที่ 1/2548 โดยการสอนซ่อมเสริมและการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต  นางอารยา โพธิ์พันธุ์
4
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กฎหมายธุรกิจ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน นางละออ โพธิภิรมย์
5
การเพิ่มศักยภาพในการเรียนวิชา การบัญชีต้นทุน 1 นส.สุนิสา โกมลสวัสดิ์