การพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสถานศึกษา   สังกัดกรมอาชีวศึกษา


           การจัดอบรมโครงการฝึกอบรมซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใน สถานศึกษา เป็นโครงการกรมอาชีวศึกษา โดยมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจัดอบรมในครั้งที่ 1 ให้กับครู อาจารย์จำนวน 43 คน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี ในการดำเนินงานครั้งนี้ งบประมาณดำเนินงานเป็นของสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา (SDI) สนับสนุนเกี่ยวกับเอกสารและอุปกรณ์ร่วมกับบริษัท การจัดอบรมครั้งนี้กรมอาชีวศึกษามุ่งหวังที่จะพัฒนาครูของสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษาและซ่อมบำรุงให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติและ กรมสามัญศึกษา การจัดอบรมครั้งนี้ ครู อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อการจัดการ อบรมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

           ครู อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสถานศึกษา มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

           ครู อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและเนื้อหาความรู้ที่จัดฝึกอบรม มีประโยชน์และตรงกับความต้องการในระดับมาก

           ในด้านเนื้อหาที่อบรมกับระยะเวลาในการฝึกอบรม และอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกอบรมต่อจำนวนผู้เข้ารับอบรมมีความเหมาะสมพอใช้

           ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นครู อาจารย์แจ้งว่าตนเองได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เป็นอย่างมาก และได้รับความรู้เกี่ยวกับการฝึกประกอบคอมพิวเตอร์จากการเข้ารับการอบรมในระดับมากเช่นกัน

           ประเด็นความเข้าใจในการทำงานของอุปกรณ์บนเมนบอร์ด การกำหนดค่า BIOS การแบ่ง Partition ของฮาร์ดดิสก์ การติดตั้งระบบวินโดว์และการติดตั้งระบบ Office 972200 การซ่อมซัพพลายและเทคนิคการติดตั้งระบบเครือข่ายทุกประเด็นครู อาจารย์เห็นว่าตนเองได้รับความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง

ในเรื่องของความจำเป็นในการโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์ วิธีการโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์ครู อาจารย์เห็นว่าตนเองมีความเข้าใจในความจำเป็นและวิธีการโคลนนิ่งในระดับมาก

           การนำความรู้ไปพัฒนางานและการนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่น ครู อาจารย์คิดว่าตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้และไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานได้ในระดับสูง

           การอบรมโครงการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับครู อาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในครั้งนี้ พอจะกล่าวได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ และได้รับความรู้จากการอบรมในครั้งนี้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในระดับปานกลางถึงระดับสูง

           จากผลการสอบถามความคิดเห็นของครูอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม การซ่อมคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ ยังคงไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าโครงการจะประสบผลสำเร็จเพียงใด สมควรที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะทำการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งครูเข้ารับการอบรมภายหลังการอบรมไป 2 เดือน เพื่อตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

กลับสรุปผลการประเมิน