บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  V-COP
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา    รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ  หน่วยละ     
1 17 สค. 7110-002-0004 ตู้เก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก ส.4 1 ตู้          3,630.00             3,630.00  
  2552 521-003 LUCKY  WORLD #539/52          
2 31 สค. 7440-009-0038 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ อุดหนุน 1 เครื่อง          3,800.00             3,800.00  
  2554 541-007 HP LaserJet  P1102            
3 25 มีค. 7440-001-0075 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  Core  i7 รายได้ 1 ชุด        24,000.00           24,000.00  
  2557 572-004 PL-BM60            
4 25 มีค. 7440-009-0045 เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)  HP Leser  รายได้ 1 เครื่อง          7,790.00             7,790.00 อ.จันทนา
  2557 572-002 Pro MFP M127fn            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                   
                   
                     
                   
                   
                     
                     
                   
      รวมทั้งสิ้น                   39,220.00  
2
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร)
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  V-COP
ณ วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา    รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ  หน่วยละ     
1 30 มีค. 7110-007-0083 โต๊ะทำงาน    1 ตัว          2,300.00             2,300.00 ส.4#295/57
  2557 572-001 ขนาด  80  ซม.           อ.จันทนา
2 30 มีค. 7110-007-0076 โต๊ะทำงานเหล็ก    1 ตัว          4,350.00             4,350.00 ส.4#295/57
  2557 572-011 ขนาด 1.00 ม.           อ.จันทนา
3 30 มีค. 7110-006-0102 เก้าอี้สำนักงาน   2 ตัว             910.00             1,820.00 ส.4#295/57
  2557 572-006,007             อ.จันทนา
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                   
                   
                   
                   
                     
                     
                   
      รวมทั้งสิ้น                     8,470.00