บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
1 18 กย. 4120-001-0019 เครื่องปรับอากาศมิตซูต้า บกศ.43 2 เครื่อง        25,000.00          50,000.00  
  2543 432 - 001,002 ขนาด 12,500 บีทียู              
2 26มิย. 7125-002-0006 ตู้ Rack 19" พร้อมอุปกรณ์ บกศ.44 1 ตู้        21,400.00          21,400.00  
  2544 442 - 001 ยี่ห้อ Gemany Export Rack                              -    
      ขนาด H2080xW600xD600 มม.                              -    
3 8 กค 7440-009-0024 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS บกศ.46 1 เครื่อง        73,295.00          73,295.00  
  2546 462 - 001 ขนาด 3000 VA  ยี่ห้อ APC                              -    
4 9 กค. 7440-001-0046 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  HP  PROLIANT ใช้เงิน 1 ชุด      140,950.00        140,950.00  
  2547 473 - 001 ML 350G3 บริจาค                            -    
5 9 กค. 7440-001-0047 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  HP  PROLIANT ใช้เงิน 1 ชุด        78,100.00          78,100.00  
  2547 473 - 001 ML 150 บริจาค          
6 30 กย. 7440-008-0014 วีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ ผลผลิต47 1 ชุด      289,542.00        289,542.00  
  2547 474 - 001                                -    
7 9 พค. 7440-009-0029 เครื่องพิมพ์ Laser  HP 1015 บริจาค 48 1 เครื่อง        10,500.00          10,500.00  
  2548 483 - 001                
8 6 กค. 7440-001-0049 เครื่องควบคุมและสำรองไฟ  บกศ.49 1 เครื่อง        17,200.00          17,200.00  
  2549 492 - 001 (UPS.)  ขนาด  1  KVA                              -    
9 6 กพ. 7440-001-0002 คอมพิวเตอร์พกพา  Notebook รายได้ 50 1 เครื่อง        35,000.00          35,000.00  
  2550 502 - 002 No. 50-0082  CPU Intel Core 2 Duo                              -    
10 28 กพ. 7440-001-0052 ไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  17"  LCD รายได้ 50 1 เครื่อง        84,500.00          84,500.00  
  2550 502 - 001 HP ML150G. 5110 HP-SATA                              -    
      - CPU Dual-Cofeintel Xeen 5100  1.6 GH                              -    
      - HP 160 GB 1.5G SATA 7.2K 3.5" HDD            
11 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก รายได้ 2 ใบ          3,180.00            6,360.00  
  2551 512 - 031,032                                -    
12 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ รายได้ 2 ใบ          3,020.00            6,040.00  
  2551 512 - 033,034                                -    
13 19 ธค. 7440-001-0061 1.เครื่องแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลจราจร รายได้ 1 ชุด        61,953.00          61,953.00  
  2551 512 - 001 คอมพิวเตอร์                              -    
               
      ยอดยกไป                874,840.00  
  2
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
      ยอดยกมา                874,840.00  
    7440-001-0062 2.เครื่องแม่ข่ายตรวจสอบตัวผู้ใช้ รายได้ 1 ชุด        27,927.00          27,927.00  
    512 - 001              
14 4 สค. 7440-001-0062 1.เครื่องแม่ข่ายตรวจสอบตัวผู้ใช้ รายได้ 1 เครื่อง        36,450.00          36,450.00  
  2552 522 - 002                                -    
    7440-001-0057 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล รายได้ 2 เครื่อง        19,950.00          39,900.00  
    522-061, 062 เว็บไซต์                              -    
15 21 กย. 7440-009-0004 เครื่องพิมพ์เบบเลเซอร์สี รายได้ 1 เครื่อง        22,470.00          22,470.00  
  2552 522 - 001                                -    
16 23 กค. 4120-001-0027 เครื่องปรับอากาศ  ชนิดแขวน รายได้ 53 2 เครื่อง        45,400.00          90,800.00  
  2553 532-002, 003 ขนาด  18,000 BTU.            
17 29 พย.   โต๊ะประชุมเหล็ก ขนาด 4 ที่นั่ง รายได้ 53 1 ชุด        17,000.00          17,000.00  
  2553                
18 14 พค. 7440-001-0066 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้ 55 1 เครื่อง        23,400.00          23,400.00  
  2555 552-029              
19 8 ธค. 7440-010-0029 โปรแกรมบริหารงานเครือข่าย อุดหนุน 1 กล่อง        22,500.00          22,500.00 อ.สุรศักดิ์
  2557 571-001 อินเตอร์เน็ต           ส.4#113/58
20 30 มีค. 7440-001-0076 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รายได้ 2 เครื่อง        79,800.00        159,600.00 สอบราคา
  2558 582-002ถึง003              
21 30 มีค. 7440-010-0029 โปรแกรมบริหารงานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายได้ 2 ชุด        19,800.00          39,600.00 สอบราคา
  2558 582-002ถึง003              
22 25 พค. 7440-010-0029 โปรแกรมระบบบริหารงานเครือข่าย รายได้ 1 ชุด        30,250.00          30,250.00 พดค.30/58
  2558 582-004 อินเตอร์เน็ต            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น             1,384,737.00