บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
หมวดการค้าและประกอบธุรกิจ (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ)
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2559
 
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
1 19 กย. 7440-001-0072 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ผลผลิต 1 เครื่อง     ส.4#669/57
  2557 572-023              
    7440-001-0070 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ผลผลิต 1 เครื่อง     "
    574-042 ยี่ห้อ ASUS            
    7440-009-0049 เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) ผลผลิต 1 เครื่อง     "
    574-005              
      รวมเป็นเงิน               59,980.00  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น               59,980.00  
2
บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุถาวร)
หมวดการค้าและประกอบธุรกิจ (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ)
  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  หน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 
ที่  ครุภัณฑ์     นับ
1 28 สค.   ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  4  ฟุต งบ 2 ใบ       4,200.00         8,400.00 ส.4#415/56
  2556     ดำเนินการ          
2 28 สค.   ตู้เหล็ก  3  ลิ้นชัก งบ 1 ใบ 3200         6,400.00 ส.4#415/56
  2556     ดำเนินการ          
3 28 สค.   โต๊ะเหล็ก  4  ฟุต งบ 2 ตัว 4900         9,800.00 ส.4#415/56
  2556     ดำเนินการ          
4 28 สค.   เก้าอี้บุนวมมีพนักพิงมีท้าวแขน งบ 2 ตัว       1,650.00         3,300.00 ส.4#415/56
  2556   ปรับระดับได้ ดำเนินการ          
5 28 สค.   โต๊ะพับบุฟอร์เมก้า  งบ 2 ตัว       2,200.00         4,400.00 ส.4#415/56
  2556   ขนาด 180x75 ดำเนินการ          
6 28 สค.   พัดลมตั้งพื้น  ขนาด  16  นิ้ว งบ 2 ตัว       1,950.00         3,900.00 ส.4#415/56
  2556     ดำเนินการ          
7 28 สค. 7440-009-0052 เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ งบ 1 ตัว       4,850.00         4,850.00 ส.4#415/56
  2556 561-001   ดำเนินการ          
8 28 สค.   กล้อง  Digital มีระบบปฎิบัติการ งบ 1 เครื่อง       4,900.00         4,900.00 ส.4#414/56
2556   Android ดำเนินการ          
9 28 สค.   แฟลชไดร์  16  GB งบ 2 ตัว 650.00            650.00 ส.4#414/56
  2556     ดำเนินการ          
10 13 กย.   เลเซอร์พอตเตอร์ งบ 2 อัน       1,650.00         3,300.00 ส.4#496/56
  2556     ดำเนินการ          
11 26 กย. 7440-009-0052 เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) ชนิดเลเซอร์ งบ 1 เครื่อง       4,950.00         4,950.00 ส.4#670/57
  2557 571-002   ดำเนินการ          
12 12 กย.   ตู้เก็บเอกสารลิ้นชัก พลาสติก 7 ลิ้นชัก งบ 1 อัน          695.00            695.00 ส.4#501/59
  2559     ดำเนินการ          
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น               55,545.00