บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2559
 
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
1 ปี 2524 7110-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก บกศ.24 1 ตู้ 1,398.00          1,398.00  
    332 - 002                                -    
2  30 กย.   7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ บริจาค38 1 ชุด       2,500.00         2,500.00  
  2538 383 - 046                                    -    
3 31 กค. 7110-001-0003 ตู้โชว์กระจก    ผลผลิต40 2 ชุด       2,500.00         5,000.00  
  2540 404-001 ถึง008                              -    
4 20 ตค. 7110-001-0007 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส ผลผลิต42 2 ตู้       4,410.00         8,820.00  
  2542 424-101 , 102 พร้อมฐาน ขนาด 46 1/2 x 16 x 37                            -    
      1/2 นิ้ว                            -    
5 13 กย. 4140-001-0001 พัดลมตั้งพื้น  ขนาด 16 นิ้ว บกศ.48 1 ตัว       1,500.00         1,500.00  
  2548 482 - 013 มิตซูบิชิ              
6 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก รายได้ 1 ใบ       3,180.00         3,180.00  
  2551 512 - 039                              -    
7 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ รายได้ 1 ใบ       3,020.00         3,020.00  
  2551 512 - 040                              -    
8 27 มค. 4120-001-0038 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน รายได้ 1 เครื่อง     48,000.00       48,000.00 อ.ภัทรกร
  2558 582-001 ขนาด 38000 BTU พร้อมติดตั้ง           พดค.25/58
      กลุ่มงานผู้ประกอบธุรกิจ              
9 13 กย. 4140-001-0001 พัดลมตั้งพื้น  ขนาด 16 นิ้ว บกศ.48 1 ตัว       1,500.00         1,500.00  
  2548 482 - 013 มิตซูบิชิ              
10 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก รายได้ 1 ใบ       3,180.00         3,180.00  
  2551 512 - 039                              -    
11 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ รายได้ 1 ใบ       3,020.00         3,020.00  
  2551 512 - 040                              -    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น               81,118.00  
3
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ
  วันที่  30  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2559
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ  หน่วยละ         
1 19 กย. 7440-009-0044 เครื่องพิมพ์  (ปริ้นเตอร์) LaserJet งบ 1 เครื่อง       4,800.00         4,800.00 อ.ภัทรกร
  2557 571-006 Pro P1102W ดำเนินการ          
           
           
           
           
           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      รวมทั้งสิ้น                 4,800.00