บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
1 30 กย 7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชักพร้อมเก้าอี้   บริจาค38  1  ชุด          2,500.00            2,500.00  
                                     2538 383 - 045                                 -    
2 30พค. 7110-007-0013 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ บกศ.44 1 ตัว          2,500.00            2,500.00  
  2544 442 - 079                
3 17 พย. 4120-001-0016 เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 25,000บีทียู บกศ.48 1 เครื่อง        32,999.00          32,999.00  
  2547 482 - 008                                 -    
4 27 เมย. 7440-009-0028 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  ยี่ห้อ HP บกศ.49 1 เครื่อง          5,750.00            5,750.00  
  2549 492 - 001 LaserJet  1020  ใช้หมึก  12 A            
5 4 มิย. 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูบานเลื่อน ส.4 8 ใบ          2,550.00          20,400.00  
  2550 501-001 ถึง008 กระจก 2 บาน ขนาดกว้าง 900 มม. #312/50                             -    
      ลึก 450 มม.  สูง 1,100 มม.พร้อมขา                               -    
6 10 กค. 5820-005-0001 โทรศัพท์ Panasonic (IC KX-TS ส.4 1 เครื่อง             630.00               630.00  
  2550 501 - 003 5  MX) #359/50                             -    
7 13 กพ. 7440-001-0055 เครื่องคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ 2 เครื่อง        18,600.00          37,200.00  
  2552 522-106, 107                                 -    
8 26 มิย. 7440-001-0003 คอมพิวเตอร์พกพา เงินรายได้ 1 เครื่อง        25,000.00          25,000.00    
  2552 522 - 006              
9 2 กย.   โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  ส.4 1 ตัว          1,590.00            1,590.00  
  2553   ขนาด 60x120x75 ซม. #450/53          
10 20 กย 7125-002-0001 ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนกระจก ส.4 2 ใบ          3,800.00            7,600.00 ห้องสถาบันฯ
  2553 017-018 ขนาด  5  ฟุต #597/53          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                136,169.00  
2
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
1 3 ตค. 7110-006-0100 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ งปม.38 2 ตัว          1,000.00            2,000.00  
  2538 381-079,082 (มีท้าวแขนและล้อเลื่อน)                               -    
    381-085,089,090                                 -    
1 8 มค.   ตู้ลิ้นชัก 15 ชั้น อุดหนุน 3 ชุด          4,600.00          13,800.00 ส.4#196/2558
  2558               อ.ธีระศักดิ์
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                  15,800.00