บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
งานความร่วมมือ
  วันที่  30    เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
1 21 กค. 7440-009-0019 เครื่องพิมพ์  HP  LASERJET ส.4 1 เครื่อง         4,150.00          4,150.00  
  2552 522-009 P-1005 #488/52            
2 16 กย 7110-001-0001 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต พร้อมฐาน สผ.1 1 ใบ         3,000.00          3,000.00  
  2553 531 - 059   #106/53                           -    
3 15 กย. 7440-001-0003 คอมพิวเตอร์พกพา  ACER ส.4 1 เครื่อง       19,000.00        19,000.00 อ.ประสาร
  2553 531 - 009 Fix it  ชอ. #520/53                           -    
4 16 กย 7110-001-0001 ตู้กระจกบานเลื่อน สผ.1 1 ใบ         2,800.00          2,800.00  
  2553 531 - 060   #20/53          
5 4 กย.   โต๊ะไม้ขนาด ผลผลิต 4 ตัว         4,800.00        19,200.00  
  2557   150x90x80 ซม.            
6 4 กย.   ป้ายศูนย์ซ่อมสร้างแบบถาวร ผลผลิต 1 ป้าย         9,500.00          9,500.00  
  2557   ขนาด 80x300 ซม.            
7 4 กย.   ป้ายศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ผลผลิต 1 ป้าย         9,500.00          9,500.00  
  2557   ขนาด 80x200 ซม.            
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                   
                   
                     
                   
      รวมทั้งสิ้น                67,150.00  
2
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
งานความร่วมมือ
  วันที่  30    เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
1 10 กย. 7110-002-0010 ตู้เหล็ก 4 ฟุต พร้อมขาตั้ง งบ 2 ตู้         4,100.00          8,200.00 ส.4#621/57
  2557 571-008ถึง009   ดำเนินการ          
2 10 กย. 7110-007-0076 โต๊ะเหล็ก พร้อมกระจก 4 ฟุต งบ 1 ตัว         4,900.00          4,900.00 ส.4#621/57
  2557 571-014   ดำเนินการ          
3 10 กย. 7110-006-0107 เก้าอี้บุนวมขาสแตนเลส งบ 4 ตัว         1,900.00          7,600.00 ส.4#621/57
  2557 571-009ถึง012   ดำเนินการ          
5 12 กย. 6720-008-0008 กล้องถ่ายภาพ งบ 2 ตัว         4,490.00          8,980.00 ส.4#600/57
  2557 571-002ถึง003   ดำเนินการ          
6 25 มค.   ตู้เก็บอุปกรณ์ งบ 1 ใบ         4,900.00          4,900.00 ส.4#187/59
  2559     ดำเนินการ          
7 25 มค.   เครื่องปริ้นเตอร์ งบ 1 ตัว         4,800.00          4,800.00 ส.4#187/59
  2559     ดำเนินการ          
8 25 มค.   โต๊ะไฟเบอร์แบบพับ งบ 3 ตัว         1,600.00          1,600.00 ส.4#187/59
  2559   ขนาด 120x80 ซม. ดำเนินการ          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                   
                   
                     
                   
                   
                     
                   
      รวมทั้งสิ้น                40,980.00