บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2559
 
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
1 30 กย. 7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้  บริจาค38 1 ชุด             2,500.00            2,500.00  
                                              2538 383 - 043                                  -    
2 9 กค. 7440-009-0028 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  HP 1018 ส.4 1 เครื่อง           4,590.00            4,590.00  
  2550 501 - 013 ใช้หมึก  12 A #403/50                             -    
3 30 เม.ย. 7440-001-0055 เครื่องคอมพิวเตอร์    รายได้ 51 2 เครื่อง         24,500.00          49,000.00  
  2551 512-002, 003                                 -    
4 16 มิย. 7440-009-0037 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี รายได้ 53 1 เครื่อง         17,900.00          17,900.00  
  2553 532 - 001 ยี่ห้อ HP  COLOR                               -    
5 29 พย. 7440-001-0021 เครื่องคอมพิวเตอร์    รายได้  1 เครื่อง         18,500.00          18,500.00  
  2553 532-005              
6 6 มิย. 7440-009-0036 เครื่องพิมพ์ Ink Jet Epson รายได้ 56 1 เครื่อง           8,950.00            8,950.00  อ.อารยา 
  2556 562 - 032 L 800+Tank            
7 18 มิย. 7440-001-0081 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา รายได้ 1 เครื่อง         25,900.00          25,900.00  พดค.31/58 
  2558 582-002 ASUS K550JK-XX027D            
      Intel Core i 7            
      Hard Drive SATA 1 TB            
8 1 กค. 7440-009-0051 เครื่องพิมพ์ Inkjet พร้อมแท้งค์ รายได้ 1 เครื่อง           6,290.00            6,290.00  พดค.34/58 
  2558 582-003 ยี่ห้อ EPSON L350 All in one            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                133,630.00