บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
งานวางแผนและงบประมาณ
  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
1 5 กค. 7420-001-0001 เครื่องคิดเลข   บกศ.34  1  เครื่อง   485.00                 485.00  
                                                        2534 342 - 025                                   -    
2 30 กย. 7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชักพร้อมเก้าอี้   บริจาค38  1 ชุด          2,500.00             2,500.00  
  2538 383 - 044                                  -    
3 30พค. 7110-007-0013 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ บกศ.44 1 ตัว          2,500.00             2,500.00  
  2544 442 - 078                                  -    
4 24 พค. 4140-001-0001 พัดลมตั้งพื้น  ขนาด 16 นิ้ว บกศ.48 1 ตัว          1,500.00             1,500.00  
  2548 482 - 010 มิตซูบิชิ                                -    
5 26 กย. 7440-001-0043 เครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ.48 1 เครื่อง        15,540.00           15,540.00  
  2548 482 - 070 Pentium (R)  60 GHz.            
6 20 กค. 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ส.4 1 ใบ          3,000.00             3,000.00  
  2550 501 - 009 พร้อมฐาน #375/50          
7 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก เงินรายได้ 1 ใบ          3,180.00             3,180.00  
  2551 512 - 041                                  -    
8 26 มิย. 7440-001-0003 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เงินรายได้ 1 เครื่อง        25,000.00           25,000.00  
  2552 522 - 007                                  -    
9 5 สค. 7440-009-0038 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  HP  P-1102 รายได้ 1 เครื่อง          3,600.00             3,600.00  
  2553 532-003              
10 17 มค. 4120-001-0031 เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน รายได้ 1 เครื่อง        38,000.00           38,000.00  
  2555 552-001 ขนาด  24000  บีทียู  ยี่ห้อเทรน             
11 13 มค. 7440-001-0080 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ รายได้ 1 เครื่อง        24,400.00           24,400.00 พดค.016/58
  2558 582-002 Core i7            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                 119,705.00  
2
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลต่ำกว่าเกณฑ์
งานวางแผนและงบประมาณ
  วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย ราคา รวมเงิน หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ หน่วยละ    
1 11 เมย. 7110-002-0012 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ตกลงราคา 2 ใบ          2,300.00             4,600.00    
  2556 566-001ถึง002              
2 23 มค. 7110-007-0076 โต๊ะทำงานเหล็ก  พร้อมกระจก อุดหนุน 1 ตัว          3,900.00             3,900.00 อ.บุษกร
  2557 572-012 ขนาด  3  ฟุต รายได้         ส.4#143/57
3 23 มค. 7110-006-0101 เก้าอี้สำนักงาน " 1 ตัว             950.00                950.00 "
  2557 572-017              
4 17 พย.   เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) อุดหนุน 1 เครื่อง          4,900.00             4,900.00 ส.4#51/58
  2557   Epson            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น