รายงานครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ข้อมูล    วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559
ที่มา  :  งานพัสดุ                         เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ชื่อหน่วยงาน ครุภัณฑ์คงเหลือ (บาท)
1 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 77,840.00
2 งานส่งเสริมผลผลิตการค้า   85,918.00
3 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 151,969.00
4 งานวางแผนและงบประมาณ 134,055.00
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,384,737.00
6 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 133,630.00
7 งาน V- Cop 47,690.00
8 งานบริการชุมชน 108,130.00
9 หมวดประกอบธุรกิจ 115,525.00
รวมทั้งสิ้น 2,239,494.00