รวม   บริหารงานทั่วไป   บคลากร   งานการเงิน   งานบัญชี   งานพัสดุ   หมวดยานพาหนะ   งานอาคาร   บ้านพัก ผอ   อาคารจิตรภักดี   ห้อง ผอ.   ห้องทองด้วง   งานทะเบียน   งานประชาสัมพันธ์   งานเอกสารการพิมพ์   สถานีวิทยุ   อศจ.ราชบุรี