บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
  วันที่   30    เดือนกันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
1 1 กพ.   7110-007-0042 โต๊ะทำงาน ระดับ 7-9  บกศ.42 1  ตัว              4,000.00              4,000.00  
  2542 422 - 002 ชนิด 6 ลิ้นชัก ขนาด 54"x26"x29"                                 -    
    7110-006-0100 เก้าอี้ทำงาน  มีพนักพิงและท้าวแขน            
    384 - 095 ล้อ 5 แฉก  จำนวน  1  ตัว            
2 17 มีค. 5815-003-0001 เครื่องโทรสาร แบบ KX-FT73 บกศ.46 1 เครื่อง            7,400.00              7,400.00  
  2546 462 - 006                                   -    
3 24 เมย. 4110-001-0012 ตู้เย็น  ขนาด 7.5 คิว บกศ.46 1 ตู้            7,590.00              7,590.00  
  2546 462 - 001 ยี่ห้อเนชั่นแนล                                 -    
4 21 สค. 4120-001-0016 เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 25,000 บีทียู ผลผลิต46 1 เครื่อง          27,000.00            27,000.00  
  2546 464 - 007                                   -    
5 31 สค. 7110-001-0001 ตู้บานเลื่อนกระจก  118 ซม. ส.4 1 ตู้            3,100.00              3,100.00  
  2550 501 - 010   #514/50                               -    
6 31 สค. 7110-001-0001 ตู้บานเลื่อนทึบ  118 ซม. ส.4 3 ตู้            3,000.00              9,000.00  
  2550 501-011 ถึง013   #514/50                               -    
7 13 กย. 7440-002-0002 FLASH  DRIVE  2  GB. ส.4 1 อัน            3,990.00              3,990.00  
  2550 504 บันทึกเสียง #559/50                               -    
8 13 พค. 7440-010-0004 จอคอมพิวเตอร์ชนิด LCD รายได้ 1 จอ            6,300.00              6,300.00  
  2551 512 - 001 ขนาด 19 นิ้ว  ACER                                 -    
9 4 สค. 7440-009-0036 เครื่องพิมพ์สี  CANON  MP 145 ส.4 1 เครื่อง            2,490.00              2,490.00  
  2551 512 - 014   #421/51                               -    
10 21 กย. 7440-009-0019 เครื่องพิมพ์  HP  LASERJET P-1005 ส.4 1 เครื่อง            4,150.00              4,150.00  
  2552 522-012   #545/52          
11 13 กค. 4120-001-0002 เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU รายได้ 1 เครื่อง          24,800.00            24,800.00  
  2552 522-045              
12 13 กค.   ตู้เก็บเอกสาร  รายได้ 4 ชุด            2,800.00            11,200.00  
  2552                
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                    62,080.00  
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
  วันที่   30    เดือนกันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
1 26 พค.   เครื่องโทรสาร Panasonic งบ 1 เครื่อง            3,590.00              3,590.00 ส.4#343/59 
  2559   รุ่น KX-FP701CX ดำเนินการ         อ.บุษกร
2 16 มิย.   ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต รายได้ 2 ตู้            3,450.00              6,900.00 ส.4#404/59 
  2559                
3 16 มิย.   ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต รายได้ 2 ตู้            2,700.00              5,400.00 ส.4#404/59 
  2559                
4 16 มิย.   โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก รายได้ 1 ตัว            4,150.00              4,150.00 ส.4#404/59 
  2559                
5 16 มิย.   เก้าอี้สำนักงาน รายได้ 1 ตัว               950.00                 950.00 ส.4#404/59 
  2559                
6 26 สค.   โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก อุดหนุน 1 ตัว            4,150.00              4,150.00 ส.4#540/59 
  2559                
7 26 สค.   เก้าอี้สำนักงาน อุดหนุน 1 ตัว               950.00                 950.00 ส.4#540/59 
  2559                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                    26,090.00