บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานประชาสัมพันธ์)
  วันที่   30    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
1   24 กค.   7110-007-0027 โต๊ะทำงานพื้นไม้ผิวเรียบ  ผลผลิต35 2  ตัว            1,700.00             3,400.00  
  2535 354-022 ,023                                  -    
2 24 กค. 7110-006-0010  เก้าอี้พื้นไม้มีพนักพิง   ผลผลิต35 2  ตัว               250.00                500.00  
  2535 354-024 ถึง025                                  -    
3  26 พย.  7450-002-0002  เครื่องขยายเสียง   ผลผลิต35 1 เครื่อง            7,000.00             7,000.00  
  2535 354 - 001 300 วัตต์                                 -    
4  26 สค. 7730-002-0002 จูนเนอร์ AM/FM ยี่ห้อ TEAC บกศ.38 1 เครื่อง            5,300.00             5,300.00  
  2538 382 - 001 รุ่น T-X4030                                       -    
5  6 กย.  7110-002-0007  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก บกศ.38   3 ใบ            4,000.00           12,000.00  
  2538 382-001 ถึง003 1 บานประตู                                 -    
6  12 มิย.   6720-005-0001 กล้องถ่ายรูป(พร้อมแฟล์ซ)    บกศ.40   1 ชุด          16,000.00           16,000.00  
  2540 402 - 001 ยี่ห้อ CANON แบบกล้อง SLR                                 -    
      ชนิด AUTO FOCUS ขนาด 38 mm.-                                    -    
      76 mm. บริษัทผู้ผลิต CANON                                   -    
7  22 มิย. 7110-007-0014 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ยี่ห้ออินเตอร์  งปม.40  1 ตัว            2,600.00             2,600.00  
  2541 401 - 002 แบบC-80 ขนาด 60x75x75 cm.                                -    
8  10 พย.  5895-008-0002 วิทยุมือถือพร้อมแท่นชาร์ท ยี่ห้อ    ผลผลิต42 1 ชุด          12,500.00           12,500.00  
  2541  424 - 013 ICOMหมายเลข 50302                                -    
9 14 มค. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน บริจาค 1 เครื่อง          25,000.00           25,000.00  
  2542 423 - 006                                  -    
10 22 พค. 5999-006-0002 ตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ  ยี่ห้อ NEC บกศ.43 1  ชุด         371,673.00         371,673.00  
  2543 432 - 001 ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น              
11    9 กค. 6720-008-0002 แฟลชกล้องถ่ายรูป   บกศ.42  1  ชุด            3,500.00             3,500.00  
  2542 422 - 002  ยี่ห้อYachica แบบ CS 240 Auto                                -    
12 19 มิย. 5835-001-0002 เครื่องขยายเสียง แบบ มิกเซอร์ บกศ.43 1 เครื่อง          20,000.00           20,000.00  
  2543 432 - 001 ยี่ห้อ NPE ขนาด 550 W                                -    
13 9 มิย. 7440-001-0056 เครื่องคอมพิวเตอร์   รายได้ 1 เครื่อง          21,900.00           21,900.00  
  2551 512 - 039 ยี่ห้อ HP  DESKTOP  G3385L            
14 4 พย. 7440-009-0028 เครื่องพิมพ์  CANON  MX 318 ส.4 1 เครื่อง            4,950.00             4,950.00  
  2551 512 - 033 All in  one #37/52          
      ยอดยกไป                 459,473.00  
  2
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 459,473.00  
15 1 ตค. 6730-002-0008 จอแอลอีดี  ชนิดภายนอก รายได้ 1 เครื่อง     1,299,500.00    
  2557 572-001 ขนาด 6x3 เมตร            
      จอแอลอีดีในส่วนเพิ่มเติมจำนวน              342,400.00    
      6 ตารางเมตร               1,641,900.00  
      ซื้อจากบ.ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด            
      ติดตั้ง ณ บริเวณหน้าวิทยาลัย            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น              2,101,373.00  
3
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานประชาสัมพันธ์)
  วันที่   30    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
1 28 มิย.   เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L220 รายได้ 1 เครื่อง            4,590.00             4,590.00 ส.4#406/59
  2559   INKJET All in one            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                     4,590.00