บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานทะเบียน)
  วันที่   30    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
1  ก่อนปี 7520-009-0001 ปั๊มนูนตราวิทยาลัย   บกศ.  1    อัน           1,000.00             1,000.00  
  2522 001                                 -    
2 ปี2523  7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน บกศ.23 1 ตู้           1,200.00             1,200.00  
     232 - 007                                 -    
3 ปี 2523 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน บกศ.23    1       ตู้            1,290.00             1,290.00  
     232 - 008                                 -    
4  ปี2526 7430-001-0001 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยโอลิมเปีย  บกศ.26  1 เครื่อง           9,500.00             9,500.00  
    262  -  047  แคร่ 18" แบบตั้งโต๊ะ                               -    
      หมายเลขเครื่อง 7-5344338                                -    
      หมายเลขแคร่ M 8-5344627                                  -    
5  ปี2528  7430-001-0009 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าโอลิมเปีย รุ่น  งปม.28  2 เครื่อง         28,000.00           56,000.00  
     281-026, 027 บีทีสตาร์ไทน์ # 284006 ,286899                               -    
6   ปี2529  7110-002-0002 ตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก บกศ.29 3 ตู้           1,130.00             3,390.00  
      292-001 ถึง003                                  -    
7 ปี2529  4110-001-0001 ตู้เย็นธานินทร์ ขนาด 6 คิว    บกศ.29 1  ตู้           5,600.00             5,600.00  
    292 - 004 แบบ 608 เอเอ็ม-002                                    -    
8 8 สค. 5805-001-0001 เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC     งปม.33 1 เครื่อง           1,500.00             1,500.00  
  2534  331 - 018 รุ่น T-32-P แบบกดปุ่ม                                 -    
9 14 สค.  4140-004-0008 พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ  บกศ.34 6  ตัว           1,300.00             7,800.00  
  2534   342-001 ถึง006 ฮิตาชิ AF-848                               -    
10  22 ตค. 7440-010-0002 CUT SHEET FEEDER FOR บกศ.36 1 ตัว           5,885.00             5,885.00  
  2536  362 - 001    LQ 1170                               -    
11 22 ตค 7440-009-0004 เครื่องพิมพ์แคร่ยาว 24 เข็ม บกศ.36  1 เครื่อง         20,000.00           20,000.00 บุคลากร
  2536 362 - 010  ยี่ห้อ EPSON LQ 1170                               -    
12 16 มีค.  7430-001-0002 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ยี่ห้อ    บกศ.38 1 เครื่อง           8,000.00             8,000.00  
  2538    382 - 067  โอลิมเปียรุ่น SG-3N ขนาดแคร่ 15 นิ้ว                               -    
      หมายเลขเครื่อง 6821662                                -    
      หมายเลขแคร่ 6826805                                 -    
                   
                   
      ยอดยกไป                 121,165.00  
  2
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 121,165.00  
13  15 พค.   4120-001-0002 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น     บกศ.38   2 เครื่อง         22,300.00           44,600.00  
  2538 382-025 ,026  ขนาด16,000 BTU. ยี่ห้อ                                -    
      CENTRAL AIR  แบบแยกส่วน                                -    
14 20 มค. 7440-009-0010 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  งปม.39 1 ชุด         45,000.00           45,000.00  
  2540 391 - 003  ความเร็วในการพิมพ์ 8 หน้า/นาที                               -    
      ยี่ห้อ HEWLETT  PACKARD                               -    
      รุ่น HP Laserjet 5   Printer                               -    
       ประเทศอเมริกา                               -    
15 20 มค. 7110-007-0001 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ INTER   งปม.39  1 ตัว           2,500.00             2,500.00  
  2540 391 - 051                                  -    
16 20 มค. 7110-006-0100 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  งปม.39  1 ตัว           1,200.00             1,200.00  
  2540 391 - 101 ยี่ห้อ INTER (มีพนักพิง,ท้าวแขน                               -    
      และล้อเลื่อน)                                -    
17 23 กค. 7440-001-0013 เครื่องควบคุมรักษาระดับ กระแส- บกศ.40 1 เครื่อง           3,900.00             3,900.00  
  2540   402 - 002 ไฟ AVS Model GLOD SERIES                               -    
      Seril No.89971788, No.89971709                               -    
18  23 กค. 7440-010-0007 บาร์โค้ดรีดเดอร์          บกศ.40 2 ชุด           8,400.00           16,800.00  
. 2540  402-001, 002 (BARCODE SLOT READER,KB)                               -    
19 16 มิย.  7430-003-0003 เครื่องถ่ายเอกสาร  ยี่ห้อมินอลต้า  บกศ.41    1  เครื่อง         60,000.00           60,000.00  
  2541  412 - 002 แบบตั้งโต๊ะ  ชนิดผงหมึกแห้ง                                 -    
      ขนาดกว้าง 650 มม. สูง 480 มม.                                -    
      ลึก 633 มม. ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น                               -    
20 14 มค. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน  บริจาค    1 เครื่อง         25,000.00           25,000.00  
  2542   423 - 011                                   -    
21 11 พค. 7440-001-0022 เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด  Pentiun  บกศ.42  2 เครื่อง         34,775.00           69,550.00 AITM
  2542 422-001, 002  II 350 Mhz  ขนาด  64  Bit                                -    
      ประเทศผู้ผลิต ไต้หวัน                               -    
22 22 กค. 7440-009-0009 เครื่องพิมพ์ (Printer)  ความเร็ว บกศ.42  1  เครื่อง         23,500.00           23,500.00  
  2542  422 - 014   300 CPS ยี่ห้อ EPSON LQ-2080i                               -    
      แบบ DOTMETRIX ชนิด 24 เข็ม                               -    
      ยอดยกไป              1,239,645.00  
  3
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา              1,239,645.00  
23 1 มีค. 7440-001-0015 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA. บกศ.45 1 เครื่อง           9,950.00             9,950.00  
  2545 452 - 005 ยี่ห้อ POWER COM                               -    
25 8 มิย. 7440-001-0051 เครื่องคอมพิวเตอร์  บริจาค50 1 เครื่อง         28,500.00           28,500.00  
  2550 503 - 031 Harddisk  80 GB                               -    
      Monitor  LCD  17"                               -    
26 8 มิย. 7440-009-0002 เครื่องพิมพ์บัตร บริจาค50 1 เครื่อง         87,740.00           87,740.00  
  2550 503 - 001                                 -    
27 16 กค. 7440-001-0051 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้ 3 เครื่อง         17,900.00           53,700.00  
  2550 502 - 032 ถึง Harddisk  80 GB                               -    
    502 - 034 Monitor  LCD  17"                               -    
28 16 กค. 7440-009-0004 LaserJet  Printer  HP 5200 รายได้ 1 เครื่อง         52,800.00           52,800.00  
  2550 502 - 001                                 -    
29 27 พค.   กล้องถ่ายวีดีโอ รายได้ 1 ตัว         29,990.00           29,990.00  
  2552                
30 27 พค. 7440-009-0019 เครื่องพิมพ์ HP Laserjet  รายได้ 1 เครื่อง           3,750.00             3,750.00  
  2552 522-014 Pro P1102            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น              1,506,075.00