บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ห้องผู้อำนวยการ
  วันที่   30    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
1 20 มี.ค. 4120-001-0002 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู บกศ.46 1 เครื่อง          38,000.00            38,000.00  
  2546 462 - 041 มิตซูชิต้า                                 -    
2 20 มี.ค. 4120-001-0018 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู บกศ.46 1 เครื่อง          18,000.00            18,000.00  
  2546 462 - 002 CENTRAL AIR                                 -    
3 26 พ.ค. 7110-007-0065 โต๊ะประชุม  ขนาด 180 ซม. บกศ.46 1 ตัว            4,980.00              4,980.00  
  2546 462 - 001                                   -    
4 26 พ.ค.   โต๊ะทำงานผู้บริหารประกอบด้วย บกศ.46 1 ชุด          13,375.00            13,375.00  
  2546 7110-007-0064 โต๊ะ ขนาด 240x90x75 ซม  1 ตัว                                 -    
    462 - 001                                   -    
    7110-006-0012 เก้าอี้มีพนักพิงสูง  1 ตัว                                 -    
    462 - 005                                   -    
5 5 ก.ค. 7440-001-0038 คอมพิวเตอร์ สารสน 1 เครื่อง          23,000.00            23,000.00  
  2547 473 - 063   เทศ                               -    
    7110-002-0015 ตู้ลิ้นชักเหล็ก รายได้ 1 ตู้      
6     เก้าอี้สำนักงาน   1 ตัว      
7     โต๊ะวางคอมพิวเตอร์   1 ตัว      
8   7110-006-0014 เก้าอี้พนักพิง   9 ตัว      
9     ชั้นวางของ   1 ตัว      
10     ทีวี  TOSHIBA   1 เครื่อง      
11     พัดลม  MITSUBISHI   1 ตัว      
12     ตู้เย็นขนาดเล็ก TOSHIBA   1 เครื่อง      
13     ตู้ลิ้นชักไม้   1 ตู้      
14     โทรศัพท์ไร้สาย   1 เครื่อง      
15     โทรศัพท์   1 เครื่อง      
16 25 มีค. 5805-001-0006 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ I Phone 5S สีทอง รายได้ 1 เครื่อง          23,900.00            23,900.00 ผอ.
  2557 572-001 Serial No. C33LXBK5FRC6            
      MEID 358842052847442            
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                  121,255.00  
2
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น