บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานอาคารสถานที่)
อาคารจิตรภักดี  ร.ศ.๒๒๒
  วันที่   30    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
1 15 มิ.ย. 7110-006-0015 เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง เงิน 1,500 ตัว                 90.00          135,000.00 ตรีอรรถบูล
  2547 473-978 ถึง   บริจาค47                               -    
    473-2817                                   -    
2 15 มิ.ย. 7110-006-0018 เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง และ เงิน 160 ตัว               140.00            22,400.00 ตรีอรรถบูล
  2547 473-007 ถึง มีท้าวแขน บริจาค47                               -    
    473-186                                   -    
                                        -    
                                        -    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                  157,400.00