บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
บ้านพักผู้อำนวยการ
  วันที่   30    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
1 ปี 2524 7105-007-0001 ชุดรับแขกสีเขียว 5 ชิ้น ผลผลิต 24 1 ชุด             1,500.00              1,500.00  
    244 - 001                                   -    
2 ปี 2524 7105-009-0001 กระจกเงา ผลผลิต 24 1 บาน                300.00                 300.00  
    244 - 001                                   -    
3 ปี 2524 7105-003-0003 เตียงนอน  ขนาด 5 ฟุต ผลผลิต 24 1 ตัว             1,500.00              1,500.00  
    244 - 001 พร้อมที่นอน                                 -    
4 ปี 2524 7105-015-0001 ตู้เสื้อผ้า ผลผลิต 24 1 ตู้                800.00                 800.00  
    244 - 001                                   -    
5 ปี 2524 4120-001-0010 เครื่องปรับอากาศติดผนัง ผลผลิต 24 1 เครื่อง           10,000.00            10,000.00  
    244 - 016                                   -    
6 ปี 2524 7320-013-0005 ชุดล้างชาม (ซิ้งค์) ผลผลิต 24 1 ชุด                400.00                 400.00  
    244 - 001                                   -    
7 ปี 2533 5805-001-0001 โทรศัพท์  NEC งปม.33 1 เครื่อง             1,500.00              1,500.00  
                   
8 ปี 2541 7730-003-0006 โทรทัศน์สี  14 นิ้ว บริจาค 41 1 เครื่อง             4,000.00              4,000.00  
    413 - 030                                   -    
9 ปี 2543 7105-003-0004 เตียงนอน  พร้อมที่นอน ผลผลิต 43 1 ตัว             2,500.00              2,500.00  
    434 - 001                                   -    
10 ปี 2543 7105-011-0001 โต๊ะเครื่องแป้ง ผลผลิต 43 1 ตัว             1,500.00              1,500.00  
    434 - 001                                   -    
11 6 มี.ค. 7105-003-0004 เตียงนอน  ขนาด 6 ฟุต บกศ.46 1 ตัว             2,860.00              2,860.00  
  2546 462 - 002                                   -    
12 6 มี.ค. 7105-011-0001 โต๊ะเครื่องแป้ง บกศ.46 1 ตัว             3,080.00              3,080.00  
                                   2546 462 - 002                                   -    
13 6 มี.ค. 7105-004-0001 ชั้นวางหนังสือ บกศ.46 1 ตู้             1,365.00              1,365.00  
  2546 462 - 001                                   -    
14 6 มี.ค. 7320-005-0001 ตู้กับข้าว บกศ.46 1 ตู้             2,200.00              2,200.00  
                 2546 462 - 001                                   -    
15 6 มี.ค. 4140-001-0001 พัดลมตั้งพื้น  ขนาด 16 นิ้ว บกศ.46 2 ตัว             1,450.00              2,900.00  
  2546 462-008, 009 มิตซูบิชิ                                 -    
      ยอดยกไป                    31,305.00  
2
   
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                    31,305.00  
16 6 มี.ค. 7310-012-0100 เครื่องทำน้ำอุ่น ผลผลิต46 2 เครื่อง             4,150.00              8,300.00  
  2546 464-003, 004                                   -    
17 6 มี.ค. 4140-001-0008 พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ผลผลิต46 2 ตัว             1,500.00              3,000.00  
  2546 464-415, 416                                   -    
18 6 มี.ค. 4120-001-0010 เครื่องปรับอากาศ  เบอร์ 5 ผลผลิต46 1 เครื่อง           24,000.00            24,000.00  
  2546 464 - 017 ขนาด 9,000 บีทียู              
19 21 พย. 4120-001-0032 เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 9,000  BTU รายได้ 1 เครื่อง           18,900.00            18,900.00 พดค.1/57
  2556 562-002 ยี่ห้อ  Mitsubisht Heavy Duty            
20 20 พค.   ตู้โชว์ ผลผลิต 1 ตู้           18,700.00            18,700.00  
  2557                
21 20 พค.   ตู้วางทีวี ผลผลิต 1 ตู้             7,800.00              7,800.00  
  2557                
22 15 สค.   เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ รายได้ 1 เครื่อง           16,000.00            16,000.00 พดค.40/57
  2557                
23 24 กย. 4120-001-0036 เครื่องปรับอากาศ  รายได้ 1 เครื่อง           22,000.00            22,000.00  
  2557 572-001 ขนาด 12,000  BTU            
24 18 ธค.   โซฟาตัวยาว รายได้ 1 ตัว             4,900.00              4,900.00 ส.4#161/58
  2557                  
25 18 ธค.   โซฟา 2 ที่นั่ง รายได้ 1 ตัว             4,800.00              4,800.00 ส.4#161/58
  2557                
26 18 ธค.   โต๊ะกลาง รายได้ 1 ตัว             4,600.00              4,600.00 ส.4#161/58
  2557                
27 13 มค. 4120-001-0036 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000  BTU รายได้ 1 เครื่อง           25,000.00            25,000.00 ส.4#170/59
  2559 572-002 ยี่ห้อ Fujitsu Invertor           พดค.5/2559
      รุ่น Lial Type ASAA 12 พร้อมติดตั้ง            
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                  189,305.00