บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานอาคารสถานที่)
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
  ครุภัณฑ์ วิธี  นับ  หน่วยละ 
1 30 กย. 3445-002-0004 เครื่องตัดโลหะเอนกประสงค์ บกศ.28  1 ตัว        18,250.00          18,250.00  
  2528 282 - 002  ยี่ห้อมูเนียม                                  -    
2 20 พค. 2320-004-0001 รถอีแต๋น บกศ.32  1  คัน          14,200.00          14,200.00  
  2533 322 - 001 (กิจการเกษตร)                               -    
3  3 กย. 2805-001-0002 รถตัดหญ้าเข็นพร้อมเครื่องยนต์  บกศ.23 2 คัน         2,000.00            4,000.00  
  2523  232-001, 002   ฮอนด้าจี300 เลขเครื่องยนต์                                -    
      จี300- 1089017 จี300-1089348                                 -    
4 ปี2523 7110-002-0001 ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก      บกศ.23 1  ตู้          1,398.00            1,398.00  
    232 - 003                                   -    
5 ปี2524  7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน    บกศ.24 4 ตู้         1,250.00            5,000.00  
     242-011 ถึง014                                 -    
6 22 มีค. 4610-006-0001 เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ บริจาค26  1 เครื่อง     120,000.00        120,000.00  
  2526  263 - 002                                 -    
7 25 มค. 7910-003-0004 เครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อกิมลี่  บกศ.34  1 เครื่อง       17,555.00          17,555.00  
  2534  342 - 001  รุ่น WUD 1000P                              -    
8 15 กพ. 3450-002-0012 เครื่องขัดพื้นไฟฟ้ายี่ห้อ PPP  บกศ.34  1 เครื่อง       14,850.00          14,850.00  
  2534  342 - 001 ขนาด 16"                              -    
9  8 สค. 5805-001-0001 เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC   งปม.33  2 เครื่อง         1,500.00            3,000.00 ยาม 1
  2534 331-021, 022  รุ่น T-32-P                               -   อาคาร 1
10 9 กค. 5220-001-0001 มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2"  บกศ.36 10 ตัว            570.00            5,700.00 โรงอาหาร
  2536 362-001 ถึง010                                 -    
11 9 กค. 3412-001-0001 สว่านกระแทก 3/4" ยี่ห้อ Bosch  บกศ.36 1  เครื่อง          5,100.00            5,100.00  
  2536     362 - 001                                -    
12 22 ตค. 7110-002-0002 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก    บกศ. 2 ตู้         1,130.00            2,260.00  
                 2536   บกศ.29-023                              -    
13 22 ตค. 7110-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก    บกศ.  7 ตู้         1,200.00            8,400.00  
  2536                
14 6 ธค. 6120-003-0004 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA    บกศ. 1 เครื่อง     286,074.00        286,074.00  
  2537 372 - 001 หน้าอาคารใหม่ 72 ปี                              -    
                 
      ยอดยกไป                505,787.00  
2
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
  ครุภัณฑ์ วิธี  นับ  หน่วยละ 
      ยอดยกมา                505,787.00  
15 27 กย. 5220-001-0002 มาตรน้ำประปาขนาด 4" พร้อม   บกศ.38 1   ตัว        32,143.00          32,143.00 สนาม
             2538   382 - 001 อุปกรณ์  และค่าธรรมเนียม                               -   เทนนิส
16 29 ตค. 4120-001-0009 เครื่องปรับอากาศ ผลผลิต42 1 เครื่อง       16,000.00          16,000.00  
  2542 424 - 004 (บ้านพักรองฯ จินดา) เลขที่ 433/37                              -    
17 29 ตค. 4120-001-0009 เครื่องปรับอากาศ ผลผลิต42 1 เครื่อง       16,000.00          16,000.00  
  2542 424 - 005 (เดิมเป็นบ้านรองฯชูศักดิ์) เลขที่ 433/36            
18 18 มีค. 3450-002-0013 เครื่องขัดพื้นหินขัด ยี่ห้อ   บกศ.42 1 เครื่อง       19,800.00          19,800.00  
               2542     422 - 001 CONTINENTELขนาด 16 นิ้ว                               -    
      ประเทศผู้ผลิต U.S.A. (รับประกัน 5 ปี)                               -    
19 30 พย. 7105-003-0002 เตียงนอน ขนาด 5 ฟุต ผลผลิต42 1 ชุด         6,000.00            6,000.00 บ้านญี่ปุ่น
  2542 424 - 002 พร้อมที่นอน ขนาด 5 ฟุต                              -    
      และผ้าปูที่นอน                              -    
20 19เมย. 3510-009-0002 ถังเก็บน้ำแสตนเลสพร้อมขาตั้ง บกศ.43 3 ลูก       10,000.00          30,000.00 ชย.1
  2543 432 - 001 ขนาด 1100 ลิตร                              -   เขียนแบบ1
                  ไฟฟ้า 1
21 25 มีค. 3412-001-0003 สว่านกระแทก ยี่ห้อ บ๊อช บกศ.45 1 เครื่อง         7,800.00            7,800.00  
  2545 452 - 001 แบบ GBH 2 SE ขนาด 24 มม.                              -    
22 25 มีค. 3750-002-0004 เครื่องตัดหญ้าแบบเก็บหญ้า ยี่ห้อ ฮอนด้า บกศ.45 1 เครื่อง       14,500.00          14,500.00  
  2545 452 - 002 แบบรถเข็น 4 ล้อ ขนาด 60 มิล                              -    
23 17 มี.ค. 3445-001-0005 เครื่องเจาะกระแทกคอนกรีต บกศ.46 1 เครื่อง       45,475.00          45,475.00  
  2546 462 - 002 แบบ เอสเอ็ม - 1500 ชนิดสกัดคอนกรีต                              -    
24 7 พค. 4140-001-0002 พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 24 นิ้ว ผลผลิต46 4 ตัว         3,350.00          13,400.00  
  2546 464-001 ถึง008                                -    
25 19 พค 7110-006-0001 เก้าอี้เล็คเชอร์  (ชุดแรก) (อาคาร 5) ผลผลิต46 250 ตัว            490.00        122,500.00  
  2546 464-991 ถึง1278                  
                   
26 19 พค 7110-006-0001 เก้าอี้เล็คเชอร์ (อาคาร 3) ผลผลิต46 50 ตัว            440.00          22,000.00  
  2546 462-1531 ถึง464-1580                                -    
27 19 พค 7110-006-0001 เก้าอี้เล็คเชอร์ (ช่างกลฯ) ผลผลิต46 100 ตัว            440.00          44,000.00  
  2546 464-1581 ถึง464-1680                                -    
                   
      ยอดยกไป                693,505.00  
3
  ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
  ครุภัณฑ์ วิธี  นับ  หน่วยละ 
      ยอดยกมา                693,505.00  
28 19 พค 7110-006-0001 เก้าอี้เล็คเชอร์ (ช่างยนต์) ผลผลิต46 100 ตัว            440.00          44,000.00  
  2546 464-1681 ถึง464-1880                                -    
29 19 พค 7110-006-0001 เก้าอี้เล็คเชอร์ (ช่างเชื่อม) ผลผลิต46 50 ตัว            440.00          22,000.00  
  2546 464-1881 ถึง464-1980                                -    
30 19 พค 7110-006-0001 เก้าอี้เล็คเชอร์ (ช่างก่อสร้าง) ผลผลิต46 50 ตัว            440.00          22,000.00  
  2546 464-2041 ถึง464-2090                                -    
31 19 พค 7110-006-0001 เก้าอี้เล็คเชอร์ (ช่างไฟฟ้า) ผลผลิต46 100 ตัว            440.00          44,000.00  
  2546 464-2091 ถึง464-2190                                -    
32 19 พค 7110-006-0001 เก้าอี้เล็คเชอร์ (คหกรรม) ผลผลิต46 50 ตัว            440.00          22,000.00  
  2546 464-2191 ถึง464-2240                                -    
33 19 พค 7110-006-0001 เก้าอี้เล็คเชอร์ (อาคาร 3) ผลผลิต46 50 ตัว            440.00          22,000.00  
  2546 464-2241 ถึง464-2340                                -    
34 10เมย. 4710-001-0001 ท่อสูบน้ำพญานาค รายได้ 1 ท่อ       59,500.00          59,500.00  
  2550 502 - 001                                -    
35 30 เมย. 4140-001-0009 พัดลมไอน้ำพร้อมเครื่องปั้มน้ำ รายได้ 8 เครื่อง       45,625.00        365,000.00  
  2551 512-001 ถึง008 (ติดตั้งถาวรโดมเก่า)                              -    
36 29 พค.   เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง  ROBIN รายได้ 1 เครื่อง         8,400.00            8,400.00  
  2551   ก้านดำ  EC04EA                              -    
37 29 พค.   รถตัดหญ้า  MONGKO รายได้ 1 เครื่อง       10,000.00          10,000.00  
  2551                                  -    
38 29 พค.   ปั้มลม ขนาด  1  HP รายได้ 1 เครื่อง       16,000.00          16,000.00  
  2551                                  -    
39 29 พค.   เครื่องเลื่อยวงเดือน  Model 5806 รายได้ 1 ตัว         8,000.00            8,000.00  
  2551   ขนาด  185  mm                              -    
40 29 พค.   กบไฟฟ้า  Model  ขนาด  80 mm รายได้ 1 ตัว       12,500.00          12,500.00  
  2551                                  -    
41 29 พค.   ชุดตัดแก๊ส  HARRIS  รายได้ 1 ชุด       15,000.00          15,000.00  
  2551                                  -    
42 29 พค.   เครื่องเชื่อมไฟฟ้า  KEMPPI   รายได้ 1 ชุด       30,000.00          30,000.00  
  2551   150  AMP            
                   
      ยอดยกไป             1,328,405.00  
4
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
  ครุภัณฑ์ วิธี  นับ  หน่วยละ 
      ยอดยกมา             1,328,405.00  
43 9 มิย. 7110-007-0002 โต๊ะทำงาน  ขนาด  4  ฟุต รายได้ 1 ตัว         4,800.00            4,800.00 ป้อมยาม
  2551 512 - 013                                -    
44 9 มิย. 7730-003-0003 โทรทัศน์สี  ขนาด  21  นิ้ว รายได้ 1 เครื่อง         3,590.00            3,590.00 ป้อมยาม
  2551 512 - 006 ยี่ห้อ  SHARP                              -    
45 9 มิย. 4140-001-0010 พัดลมเพดาน  56 นิ้ว รายได้ 1 ตัว         1,200.00            1,200.00 ป้อมยาม
  2551 512 - 001              
46 30 กย. 7110-007-0052 โต๊ะเหล็กพับได้  รุ่น CT.818 อุดหนุน 15 ตัว         1,250.00          18,750.00 แจ้งชำรุด
  2551 512-215 ถึง239 (SLIM-8) ขนาด 76x20x114.20x75 ซม.                              -   5 ตัว ปี 58
47 13 มค. 7110-007-0052 โต๊ะเหล็กพับได้  รุ่น CT.818 อุดหนุน 20 ตัว         1,250.00          25,000.00  
  2552 522 - 240 ถึง259                                -    
48 16 กพ. 7110-007-0052 โต๊ะเหล็กพับได้  รุ่น CT.818 อุดหนุน 40 ตัว         1,250.00          50,000.00  
  2552 522 - 260 ถึง299                                -    
49 9 กค.   เครื่องเลื่อยแบบโต๊ะ Model2702 รายได้ 1 เครื่อง       22,000.00          22,000.00  
  2552   MAKITA                              -    
50 9 กค.   สว่านไฟฟ้า  Model 6412   รายได้ 1 ตัว         2,100.00            2,100.00  
  2552   ขนาด 10 mm  MAKITA            
51 9 กค.   สว่านไร้สาย  Model 6261 รายได้ 2 ตัว         4,500.00            9,000.00  
  2552   ขนาด 10 mm  MAKITA                              -    
52 4 มิย.   เสาธงสูง  25  เมตรขับเคลื่อนด้วย รายได้ 53 1 ต้น     371,290.00        371,290.00  
  2553   มอเตอร์พร้อมติดตั้ง                              -    
53 26 สค.   เครื่องตัดไฟเบอร์  14  นิ้ว รายได้ 53 1 เครื่อง       10,000.00          10,000.00  
  2553                                  -    
54 26 สค.   ปากกาจับชิ้นงาน  ขนาด  7  นิ้ว รายได้ 53 1 ตัว         7,000.00            7,000.00  
  2553                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      ยอดยกไป             1,853,135.00  
    5
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
  ครุภัณฑ์ วิธี  นับ  หน่วยละ 
      ยอดยกมา             1,853,135.00  
      อาคารหอสมุด ชั้น 4               
55  25 กย. 7110-006-0014 เก้าอี้เหล็กบุนวมมีพนักพิง ไม่มี ผลผลิต41 150   ตัว             450.00          67,500.00  
                                                                               2541 414-051 ถึง114, ท้าวแขน                              -    
    116 ถึง 159, 161 ถึง 178,              
56 19เมย.  4120-001-0012 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000   บกศ.42 8 เครื่อง       60,500.00        484,000.00  
                                                                                             2542 422-001 ถึง008 บีทียูแบบแยกส่วน ชนิดตั้งได้แขวนได้                              -    
          บริษัทผู้ผลิต ยูนิแฟ้บอีควิบเม้นท์                              -    
57 30 พย. 7110-007-0052 โต๊ะประชุม ผลผลิต42 5 ตัว         2,400.00          12,000.00  
  2542 424-001 ถึง005 ขนาด 40 x 240 ซม.                              -    
58 3 มี.ค. 4110-002-0001 เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 3 ก๊อก บกศ.49 4 ชุด       15,000.00          60,000.00  
  2549 492-001ถึง004 พร้อมเครื่องกรองน้ำ                              -    
      ชั้นล่างตึกอำนวยการ รายการที่ 68-70            
59 11 ก.พ. 7110-006-0002 ที่นั่งไม้สักมีพนักพิง ส.4 8 ตัว         4,850.00          38,800.00  
  2551 512-001 ถึง008 ขนาด 60 x 70 x 75 ซม. #201/51                            -    
60 11 ก.พ. 7110-006-0003 ที่นั่งไม้สักมีพนักพิง ส.4 2 ตัว         5,000.00          10,000.00  
  2551 512-001, 002 ขนาด 60 x 130 x 75 ซม. #201/51                            -    
61 11 ก.พ. 7110-007-0002 โต๊ะเตี้ยไม้สัก ส.4 2 ตัว         4,400.00            8,800.00  
  2551 512-001, 002   #201/51          
62 30 สค. 4120-001-0032 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 BTU รายได้ 1 เครื่อง       20,000.00          20,000.00 พดค.27/56
  2556 562-001 ยี่ห้อ มิตซูเฮฟวี่ รุ่น  SRK 10 cmv/srk 10cmv           ห้องพักครูเวร
63 30 สค. 7730-003-0014 เครื่องรับโทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว รายได้ 1 เครื่อง       10,900.00          10,900.00 พดค.27/56
  2556 562-001             ห้องพักครูเวร
64 26 กพ. 4140-001-0019 พัดลมไอน้ำ 4 หัวพ่น รายได้ 2 ตัว       24,250.00          48,500.00 โดมเก่า
  2556 562-001ถึง002              
65 16 กย.   เครื่อง DVR 8 CH/H.264/200 fps วิธีพิเศษ 1 เครื่อง       16,500.00          16,500.00  
  2556   พร้อม HDD.1.0 TB            
66 16 กย.   กล้องอินฟราเรด 700 TV Line วิธีพิเศษ 8 ตัว         3,000.00          24,000.00  
  2556   พร้อมขายึดแบบเหล็ก            
67 16 กย.   เครื่อง DVR 8 CH/H.264/200 fps วิธีพิเศษ 1 เครื่อง       16,500.00          16,500.00  
  2556   พร้อม HDD.1.0 TB            
      ยอดยกไป             2,670,635.00  
6
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
  ครุภัณฑ์ วิธี  นับ  หน่วยละ 
      ยอดยกมา             2,670,635.00  
68 16 กย.   กล้องอินฟราเรด 700 TV Line วิธีพิเศษ 8 ตัว         3,000.00          24,000.00  
  2556   พร้อมขายึดแบบเหล็ก            
69 16 กย.   ตู้ RACK 9 U พร้อมอุปกรณ์ วิธีพิเศษ 1 ชุด         4,550.00            4,550.00  
  2556   ปลั๊กไฟสายเมน            
70 16 กย.   เครื่องสำรองไฟฟ้า Syndome วิธีพิเศษ 1 ตัว         2,550.00            2,550.00  
  2556   ขนาด 1000 VA 220 V            
71 16 กย.   เครื่อง DVR 16 CH/H.264/400 fps วิธีพิเศษ 1 เครื่อง       29,500.00          29,500.00  
  2556   พร้อม HDD.2.0 TB            
72 16 กย.   กล้องอินฟราเรด 700 TV Line วิธีพิเศษ 16 ตัว         3,000.00          48,000.00  
  2556   พร้อมขายึดแบบเหล็ก            
73 16 กย.   ตู้ RACK 9 U พร้อมอุปกรณ์ วิธีพิเศษ 1 ชุด         4,550.00            4,550.00  
  2556   ปลั๊กไฟสายเมน            
74 16 กย.   เครื่องสำรองไฟฟ้า Syndome วิธีพิเศษ 1 ตัว         2,550.00            2,550.00  
  2556   ขนาด  1000 VA 220 V            
75 1 เมย. 7110-006-0041 โชฟาตัว 3 ที่นั่ง รายได้ 2 ชุด         7,200.00          14,400.00  
  2556 562-004ถึง005              
76 15 มค.   เครื่องปั๊มน้ำ รายได้ 1 ตัว         5,920.00            5,920.00 อาคารบริหาร
  2556               ธุรกิจ
77 6 พค.   บอร์ดสแตนเลส  ผลผลิต 5 ชุด       17,000.00          85,000.00  
  2557   ขนาดกว้าง 1.20x2.40xสูง2.00 ม.            
78 27 พค.   เสาธงอาเซียน ผลผลิต 13 ต้น         7,000.00          91,000.00  
  2557   (บริเวณป้ายวิทยาลัย)            
79 28 พค.   บอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลผลิต 8 ชุด       12,000.00          96,000.00  
  2557   กิจกรรมแผนกวิชา            
80 27 มิย.   รั้วสแตนเลส ตราสัญลักษณ์ สอศ. ผลผลิต 4 ชุด       24,500.00          98,000.00  
  2557   ขนาด 1.40x2.44 ม.            
81 27 มิย.   รั้วสแตนเลส ตราสัญลักษณ์ สอศ. ผลผลิต 4 ชุด       24,500.00          98,000.00  
  2557   ขนาด 1.40x2.44 ม.            
82 3 สค.   โต๊ะหมู่ ขนาด 9x9 รายได้ 1 ชุด         7,900.00            7,900.00 ส.4#511/58
  2558                
      ยอดยกไป             3,274,655.00  
7
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
  ครุภัณฑ์ วิธี  นับ  หน่วยละ 
      ยอดยกมา             3,274,655.00  
83 21 สค. 3510-009-0003 ถังน้ำสแตนเลส พร้อมขา 2000 ลิตร งปม. 1 ใบ       22,000.00          22,000.00 พดค.40/58
  2558 581-001 (งปม.เหลือจ่าย ห้องน้ำ-ห้องส้วม)            
84 18 กย. 3510-009-0004 ถังน้ำลายแกรนิต ขนาด 1500 ลิตร รายได้ 1 ใบ         8,300.00            8,300.00 พดค.41/58
  2558 582-001              
85 17 พย.   เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง Rabbit NB411 รายได้ 2 ตัว       10,000.00          20,000.00 พดค.3/59
  2558   SW (ออโต้) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด            
      ความจุกระบอกสูบ 40.2 cc.            
      กำลัง 1.45 kw/1.65 แรงม้า            
      ความจุถังน้ำมัน 0.95 L            
      น้ำหนัก 7.5 kg            
86 17 พย.   เครื่องเลื่อยยนต์ 11.5" Stihl MS 180 รายได้ 1 ชุด       13,500.00          13,500.00 พดค.3/59
  2558   (Genmary) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด            
      ความจุกระบอกสูบ cc. (1.9 cu. In.)            
      ลูกสูบโต 38 มิล +2 แหวนลูกสูบหนา 2 มิล            
      กำลังเครื่องยนต์ kw (0.8 bhp)            
      น้ำหนัก 4.0 kg (8.8 lbs.)            
      ความจุเชื้อเพลิง 250 cc. (8.5 oz.)            
      ความจุน้ำมันหล่อลื่น 145 cc (4.9 oz.)            
87 ปี 2558 4120-001-0037 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 BTU งปม. 1 เครื่อง       24,500.00          24,500.00  
    581-001 ยี่ห้อ Eminent (งบปรับปรุงไฟฟ้า)            
      (ติดตั้งห้องครูเวร ข้างห้องปกครอง)            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      ยอดยกไป             3,362,955.00  
    8
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานอาคารสถานที่)
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
  ครุภัณฑ์ วิธี  นับ  หน่วยละ 
1 30 เมย. 4140-001-0012 พัดลมติดตั้งแบบโคจร 16 นิ้ว ตกลงราคา 1 ตัว         1,185.00            1,185.00 ส.4#186/55
  2555   (ติดตั้ง ตึก 5)            
2 31 พค.   พัดลมติดผนัง ชนิดส่าย 16 นิ้ว ตกลงราคา 2 ตัว         1,240.00            2,480.00 ส.4#274/55
  2555   (ติดตั้ง ตึก 5)            
3 1 เมย. 7110-006-0040 โชฟาตัว 1 ที่นั่ง รายได้ 8 ตัว         3,800.00          30,400.00  
  2556 562-004ถึง011 (ติดตั้ง ห้องสมุด)            
4 1 เมย. 7110-007-0079 โต๊ะกลาง รายได้ 2 ชุด         3,100.00            6,200.00  
  2556 562-001ถึง002 (จิตรภักดี)            
5 1 เมย.   โซฟาตัว 3 ที่นั่ง รายได้ 2 ชุด         7,200.00          14,400.00  
  2556   (จิตรภักดี)            
6 26 กค.   รถเข็นปูน  2  ล้อ  12"  ล้อแม็ค อุดหนุน 3 คัน         2,076.00            6,228.00  
  2556   (บำรุงรักษาอาคารสถานที่)           ส.4#355/56
7 12  พย.   ตู้เหล็ก  60x80  ซม.  รายได้ 1 ใบ         4,800.00            4,800.00  
  2556   พร้อมฝาปิดบานพับ           ส.4#13/57
8 12  พย.   เบรกเกอร์  3P 100A รายได้ 1 ใบ         4,650.00            4,650.00  
  2556               ส.4#13/57
9 28 พย.   อ่างล้างชามหลุมเดียว+ที่วาง  ขนาด รายได้ 1 ชุด         2,900.00            2,900.00  
  2556   50x100  ซม. พร้อมอุปกรณ์ขาตั้งและสะดือ           ส.4#56/57
      ติดตั้งหน้าบริเวณ อาคาร 5            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                  69,578.00