บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานพัสดุ)
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
1 ก่อนปี 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน บริจาค 1 ตู้          1,200.00               1,200.00  
                                                                           2522 009                                   -    
2 16 พย. 7110-002-0001 ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อ บกศ.24 2 ตู้          1,200.00               2,400.00  
  2524 242-108, 109 คิงคองขนาด 18" X 24" X 52"                                  -    
3 2 สค 7110-002-0009  ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ลิ้นชัก บกศ.26 3 ตู้          1,000.00               3,000.00  
                                                                                         2526 262-001 ถึง003                                   -    
4 15 สค. 7110-007-0018 โต๊ะทำงานครู 2  บกศ.28 1 ชุด             600.00                  600.00  
  2528 282 - 083                                        -    
5 25 มิย. 7110-007-0018 โต๊ะครู        บกศ.29 1 ตัว             800.00                  800.00  
  2529 292 - 107                                   -    
6  8 พค.  5805-001-0001 เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC     งปม.33 1 เครื่อง          1,500.00               1,500.00  
  2534 331 - 019 รุ่น T-32-P แบบกดปุ่ม                                      -    
7  6 กค.    7430-001-0002 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย        บกศ.36 1 เครื่อง 8,500.00                8,500.00  
  2536  362 - 056    ภาษาไทยขนาดแคร่ 15 นิ้ว รุ่น SG-3N                                  -    
      No.  6630709 , 6630713                                 -    
8 30 ตค. 7110-007-0001 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์       ผลผลิต38  1 ตัว          1,500.00               1,500.00  
  2538 384 - 045                                   -    
9 30 ตค. 7110-007-0001 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  บริจาค38  1 ตัว          1,500.00               1,500.00  
  2538 383 - 046                                      -    
10 30 ตค. 4110-001-0003 ตู้เย็น Whirlpool 5.5 คิว บริจาค38 1 เครื่อง          4,500.00               4,500.00  
  2538  383 - 004                                    -    
11  30 ตค. 7110-006-0100 เก้าอี้บุนวมมีพนักพิง มีท้าวแขน ผลผลิต38 1  ตัว            1,000.00               1,000.00  
  2538  384  -  095   และล้อเลื่อน                                    -    
12  16 สค. 4140-001-0008 พัดลมโคจร 16 นิ้ว  (ติดผนัง) บกศ.39 1 ตัว           1,200.00               1,200.00  
  2539  392 - 144                                   -    
13  12 พค. 7110-001-0007 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก บกศ.42   1 ใบ           3,500.00               3,500.00  
  2542 422 - 056  ขนาด 4' x16"x 70 นิ้ว                                 -    
15 12 พค. 7110-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร แบบ 10 ลิ้นชัก   บกศ.42 3 ใบ          1,166.00               3,498.00  
  2542   422-007, 009                                    -    
                   
      ยอดยกไป                     34,698.00  
  2
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                     34,698.00  
16 20 พค.   7440-001-0004  เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ POWER บกศ.42   1 เครื่อง          7,000.00               7,000.00  
  2542 422 - 023  GARDแบบ PE-500 ขนาด 500 VA                                  -    
17 29 มีค. 7440-001-0004 เครื่องควบคุมและสำรองไฟ บกศ.44 1 เครื่อง          3,000.00               3,000.00  
  2544 442 - 044 (UPS.) ยี่ห้อ POWERGARD                                 -    
      ขนาด 500 VA                                 -    
18 13 กย. 7440-001-0033 เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต44 1 เครื่อง        22,994.00             22,994.00  
  2544 444 - 024 Harddisk 20 GB.  RAM 120 Mb.            
      CD-ROM 52X  Drive 1.44 Mb.            
19 30 ตค. 4120-001-0024 เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 30400 BTU. โครงการ 1 เครื่อง        30,588.00             30,588.00  
  2547 486 - 005 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)            
20 22 พค. 7440-009-0028 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  HP 1020 สอบราคา 1 เครื่อง          5,870.00               5,870.00  
  2550 503 - 008                                   -    
21 30 สค. 7110-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร  2  บานเปิด ส.4 4 ใบ          2,900.00             11,600.00  
  2550 501-001 ถึง ขนาด  9134 x 45.7 x 183  cm. #452/50          
    501 - 004 บ.เรืองศิลป์ เฟอร์นิแลนด จำกัด            
22 18 เมย. 7110-007-0002 โต๊ะทำงานเหล็ก  ขนาด  4  ฟุต บริจาค51 9 ตัว          4,800.00             43,200.00  
  2551 513-004 ถึง012                                   -    
23 26 มิย. 7440-001-0003 คอมพิวเตอร์แบบพกพา รายได้ 1 เครื่อง        25,000.00             25,000.00  
  2552 522 - 004              
24 30 กย. 7110-002-0005 ตู้เหล็กบานเลื่อน  90  cm. ส.4 8 ใบ          3,800.00             30,400.00  
  2552 522-017ถึง024 ขนาด  9134 x 45.7 x 183  cm. #633/52                               -    
25 18 มค. 7440-001-0058 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้ 53 1 เครื่อง        19,840.00             19,840.00  
  2553 532 - 026              
26 22 กย. 4120-001-0026 เครื่องปรับอากาศ   รายได้ 53 1 เครื่อง        60,300.00             60,300.00  
  2553 532 - 001 ขนาด  44000  BTU. ยี่ห้อ เทรน            
27 5 กย. 7440-009-0038 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  P1102 รายได้54 1 เครื่อง          4,500.00               4,500.00  
  2554 542-005                                   -    
28 3 กย. 7440-001-0066 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุดหนุน 3 เครื่อง        21,000.00             63,000.00  
  2555 551-021 ถึง 023              
                   
      ยอดยกไป                   361,990.00  
  3
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                   361,990.00  
29 10 กย. 7440-001-0066 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุดหนุน 3 เครื่อง        21,000.00             63,000.00  
  2555 551-024 ถึง 026              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                   424,990.00  
4
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานพัสดุ)
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
32 19 ธค. 7110-001-0015 ตู้เหล็กบานเปิดกระจกใส  4  ช่อง รายได้ 2 ใบ          4,900.00               9,800.00 ส.4#54/57
  2556 562-001ถึง002 สีน้ำเงิน            
33 21 สค.   โต๊ะทำงานขนาด 150x75x75 ซม. รายได้ 1 ตัว          4,900.00               4,900.00 พดค.37/58
  2558                
34 21 สค.   เก้าอี้สำนักงานมีล้อ มีท้าวแขนขาเหล็ก รายได้ 1 ตัว 3500               3,500.00 พดค.37/58
  2558                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                     18,200.00