บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานการบัญชี)
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ         
1 ก่อนปี 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน บกศ. 1 ตู้          1,200.00             1,200.00  
  2522 003                                  -    
2  ก่อนปี 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน  บกศ. 2 ตู้            1,290.00             2,580.00  
  2522 005                                  -    
3 9 กพ.  5130-007-0001 สว่านไฟฟ้าขนาดจับดอก 8 มม.   บกศ.37 1  ตัว             995.00                995.00  
  2537 372 - 004                                   -    
4  1 กพ.  7110-007-0042 โต๊ะทำงาน ระดับ 7-9 แบบ LTC   บกศ.42 1 ตัว           4,000.00             4,000.00  
  2542  422 - 001 2654 ชนิด 6 ลิ้นชัก                                   -    
      ขนาด 54"x26"x29"                                 -    
5  1 กพ.  7110-006-0022 เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 แบบ LPM- 90 บกศ.42 1 ตัว          1,000.00             1,000.00  
  2542  422 - 006 ชนิดเบาะหุ้มผ้า ขนาด 18 นิ้ว                                   -    
6 1 กพ.  7110-006-0022 เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 แบบ   บกศ.42  1  ตัว              600.00                600.00  
  2542 422-007 LPM-902 c ชนิดเบาะหุ้มผ้า                                  -    
      ขนาด 18 นิ้ว                                  -    
7 14 มค.  4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน บริจาค 1 เครื่อง        25,000.00           25,000.00 โอนบัญชี
  2542  423 - 014                                      -   จากงานการเงิน
8 5 กค. 7440-009-0026 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP 1010 บกศ.47 1 เครื่อง          8,290.00             8,290.00  
  2547 472 - 001 รุ่น LASER JET                                 -    
9 13 ธค. 7440-001-0044 เครื่องคอมพิวเตอร์  ผลผลิต 48 1 เครื่อง        16,178.00           16,178.00  
  2548 484 - 019                                  -    
10 5 สค. 7440-009-0038 เครื่องพิมพ์เลเซอร์   รายได้ 1 เครื่อง          3,750.00             3,750.00  
  2554 542-006 HP  LaserJet  P1102              
11 24 ธค. 7440-001-0069 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ รายได้ 1 เครื่อง        21,000.00           21,000.00 อ.วัฒนาพร 
  2555 552-001                
12 13 มค. 7440-001-0080 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ รายได้ 1 เครื่อง        24,400.00           24,400.00 พดค.15/58
  2558 582-003 Core i7            
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                 108,993.00  
2
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่ำต่ำกว่าเกณฑ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานการบัญชี) 
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ         
1 6 ธค. 7110-001-0001 ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต รายได้ 2 ตู้          3,400.00             6,800.00 ส.4# 40/56 
  2555 552-076ถึง077             อ.วัฒนาพร 
2 6 ธค. 7110-001-0001 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต รายได้ 1 ตู้          3,500.00             3,500.00 ส.4# 40/56 
  2555 552-078              อ.วัฒนาพร
3 6 ธค. 7110-007-0071 โต๊ะคอมพิวเตอร์ (สีเขียว) รายได้ 1 ตัว          1,000.00             1,000.00 ส.4# 40/56 
  2555 552-001              อ.วัฒนาพร
4 6 ธค. 7110-006-0022 เก้าอี้สำนักงาน รายได้ 1 ตัว          2,320.00             2,320.00 ส.4# 40/56
  2555 552-015              อ.วัฒนาพร 
5 6 ธค. 7110-007-0078 โต๊ะฟอเมก้า ขนาด 75x1.20 ม. รายได้ 1 ตัว          1,500.00             1,500.00 ส.4# 40/56
  2555 552-001              อ.วัฒนาพร 
6 26 ธค. 7110-007-0071 โต๊ะคอมพิวเตอร์  งปม. 1 ตัว          1,000.00             1,000.00 ส.4# 63/56 
  2555 551-002           อ.วัฒนาพร 
7 25 กย. 4110-001-0014 ตู้เย็น งบ 1 เครื่อง          4,950.00             4,950.00 ส.4#501/56
  2556 561-002   ดำเนินการ         อ.วัฒนาพร 
8 3 สค.   ตู้เหล็กกระจก สีเขียว รายได้ 1 ใบ          3,300.00             3,300.00 ส.4#458/59
  2559             อ.วัฒนาพร 
9 3 สค.   ตู้เหล็กทึบ สีเขียว รายได้ 1 ใบ          3,150.00             3,150.00 ส.4#458/59
  2559             อ.วัฒนาพร 
10 3 สค.   ตู้เก็บเอกสารลิ้นชัก 4 ชั้น สีเขียว รายได้ 2 ตัว          3,800.00             7,600.00 ส.4#458/59
  2559             อ.วัฒนาพร 
11 3 สค.   โต๊ะคอมพิวเตอร์ 120 ซม. รายได้ 1 ตัว          1,890.00             1,890.00 ส.4#458/59
  2559             อ.วัฒนาพร 
12 3 สค.   โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 ซม. รายได้ 1 ตัว          1,100.00             1,100.00 ส.4#458/59
  2559             อ.วัฒนาพร 
13 3 สค.   เก้าอี้คอมพิวเตอร์ รายได้ 2 ตัว             950.00             1,900.00 ส.4#458/59
  2559             อ.วัฒนาพร 
                 
                 
                 
      รวมทั้งสิ้น                 194,403.00