บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานการเงิน)
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ     
1  ปี2524  7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน บกศ.24 2  ตู้              750.00               1,500.00  
      005 , 006                                     -    
3 1 กพ. 7110-007-0043 โต๊ะทำงานระดับ 3-6  บกศ.42 2 ตัว          2,250.00               4,500.00  
  2542  422-004ถึง005 ชนิด 3 ลิ้นชัก  ขนาด 36"x26"x29"                                  -    
5 24 กพ.  7110-001-0011 ตู้บานเลื่อนทึบ 2 บาน   ผลผลิต42  1  ตู้           2,400.00               2,400.00  
  2542  424 - 002 ขนาด 90x42x 80 cm.                                    -    
6 24 กพ.   7110-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร แบบ 10 ลิ้นชัก   ผลผลิต42 1 ตู้          2,000.00               2,000.00  
  2542   424 - 005                                    -    
7 24 กพ.   7110-002-0005 ตู้เก็บเอกสาร แบบ 10 ลิ้นชัก   ผลผลิต42 1 ตู้          2,000.00               2,000.00  
  2542   424 - 006                                    -    
8 ปี 2542 4110-001-0008 ตู้เย็น ขนาด 3.6 คิว ยี่ห้อซันโย บริจาค42 1 เครื่อง          4,000.00               4,000.00  
    423 - 001                                    -    
9 29 กย. 7110-004-0001 ตู้นิรภัย  SA - 2024 บกศ.49 1 ตู้        16,500.00             16,500.00    
  2549 492 - 001                                    -    
10 17 กค. 7440-001-0053 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้ 1 เครื่อง        27,140.00             27,140.00  
  2550 502 - 001 - CPU INTEL Cor 2 Duo E6320 1.86 GHz.                                  -    
      - Harddisk  400 GB. SATA                                  -    
      - MONITOR  17"  LCD  PHILIPS                                  -    
      - การ์ดรีดเดอร์            
11 17 กค. 7440-009-0028 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รายได้ 1 เครื่อง          5,590.00               5,590.00  
  2550 502 - 015 HP  1020                                  -    
12 22 กค.   จอ CLD  17"  SAMSUNG ส.4 1 จอ          5,290.00               5,290.00  
  2551   743  NS  SYNNEX #502/51                                -    
13 13 กย.   โต๊ะสำนักงานเหล็ก ส.4 1 ตัว          4,800.00               4,800.00  
  2553     #533/53          
14 16 กย. 7110-001-0001 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ส.4 2 ใบ          2,900.00               5,800.00  
  2553 531-057,058 สีเขียวอ่อน #380/53          
15 9 พค. 7440-001-0065 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้54 1 เครื่อง        20,200.00             20,200.00  
  2554 542-071              
                   
      ยอดยกไป                   101,720.00  
  2
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                   101,720.00  
16 10 กย. 7440-001-0066 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้55 1 เครื่อง        21,000.00             21,000.00  
  2555 552-027              
17 3 กค. 6730-007-0016 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ รายได้57 1 เครื่อง        21,900.00             21,900.00 อ.ยอดศิล
  2557 572-041 ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X03            
18 11 มค. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน บริจาค42 2 เครื่อง        25,000.00             50,000.00 โอนมาจาก
  2542 423-005, 007                                    -   ห้องสถาบัน
19 17 มีค. 7110-007-0020 โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ผลผลิต46 2 ชุด          5,538.00             11,076.00 โอนมาจาก
  2546 464-007 ถึง008                                    -   ห้องสถาบัน
    7110-006-0100 เก้าอี้หุ้มเบาะ มีท้าวแขนและล้อเลื่อน   1 ตัว                            -   โอนมาจาก
    464-142                                    -   ห้องสถาบัน
20 27 มิย. 7440-001-0069 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ รายได้ 3 เครื่อง        18,250.00             54,750.00 โอนมาจาก  
  2556 562-007ถึง009             ห้องสถาบัน
21 27 มิย. 7440-009-0010 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี รายได้ 1 เครื่อง          8,490.00               8,490.00 โอนมาจาก
  2556 562-006             ห้องสถาบัน
22 11 พย.   TV LED ยี่ห้อ SUMSUNG อุดหนุน 1 เครื่อง        16,500.00             16,500.00  
  2558   ขนาด 40" เรียนฟรี          
23 8 กย. 7440-001-0081 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) รายได้ 1 เครื่อง        22,500.00             22,500.00 อ.ยอดศิล
  2559 594-002 CPU Intel Core i7 (ผลผลิต)          
      Monitor 15.6" HD (1366x768)            
      RAM DDR4 4.0 GB            
      HDD 1 TB 5400 Rpm            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                   307,936.00  
  3
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ     
      ยอดยกมา                   307,936.00  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                   307,936.00  
3
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานการเงิน)
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์   วิธีใด    นับ  หน่วยละ     
1 27 กค. 7440-009-0049 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser รายได้ 1 เครื่อง          2,500.00               2,500.00 ส.4#392/55 
  2555 552-002             อ.ยอดศิล
2 10 กค. 7440-010-0006 จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ซัมซุง รายได้ 1 เครื่อง          4,500.00               4,500.00 ส.4#420/57 
  2557 572-011 ขนาด 21.5"           อ.ยอดศิล
3 10 กค. 7440-009-0044 เครื่องปริ้นเตอร์ เลเซอร์ HP รายได้ 1 เครื่อง          4,950.00               4,950.00 ส.4#420/57 
  2557 572-005 P1101W           อ.ยอดศิล
4 29 สค.   เก้าอี้สำนักงาน รายได้ 1 ตัว          1,900.00               1,900.00 ส.4#648/57 
  2557               อ.ยอดศิล
5 1 กย.   เก้าอี้สำนักงาน รายได้ 2 ตัว          1,890.00               1,890.00 ส.4#648/57 
  2557               อ.ยอดศิล
6 19 พย.   Printer HP 2520hc (Inkjet) รายได้ 1 เครื่อง          3,850.00               3,850.00 ส.4#21/58 
  2557                
7 30 สค. 7110-007-0002 โต๊ะทำงานพร้อมรางคีย์บอร์ด งบดำเนิน 4 ตัว          3,700.00             14,800.00 ส.4#442/56
  2556 561-021ถึง024 (โอนมาจากห้องสถาบัน) การ          
8 30 สค. 7110-006-0101 เก้าอี้สำนักงาน งบดำเนิน 3 ตัว          1,790.00               5,370.00 ส.4#442/56
  2556 561-007ถึง009 (โอนมาจากห้องสถาบัน) การ            
9 ปี 2546 7110-007-0043 โต๊ะทำงานเหล็ก 3 ลิ้นชัก รายได้ 1 ชุด      
    462-015 (โอนมาจากห้องสถาบัน)            
10 21 มิย. 7440-009-0038 เครื่องพิมพ์  HP LaserJet  รายได้ 1 เครื่อง          4,990.00               4,990.00 โอนมาจาก
  2556 562-014 Pro P1102w           ห้องสถาบัน
11 20 กย 7125-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สีฟ้า/ขาว) รายได้ 6 ใบ          3,800.00             22,800.00  
  2553 011-016 (โอนมาจากห้องสถาบัน)            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                     67,550.00