บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานบุคลากร)
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์        นับ  หน่วยละ       
1  15 สค. 7110-002-0006 ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก   บกศ.27 1  ตู้            1,600.00              1,600.00  
  2537 272 - 003   ขนาด 4" X 18" X 52"                                  -    
2 14 มค.  4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน บริจาค  1 เครื่อง         25,000.00            25,000.00  
  2542  423 - 015    พลังงาน                                   -    
3 3 มีค. 7440-001-0004 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า บกศ.43 2 เครื่อง           4,450.00              8,900.00  
  2543 432 - 033 , 034 ยี่ห้อ Powergard (UPS.)                                 -    
      ขนาด 500 VA ประเทศผู้ผลิตไทย                                 -    
    7110-007-0001 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์                
    391 - 126   จำนวน  1  ตัว                  
    7110-006-0100 - เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์            
    391 - 175   จำนวน  1  ตัว             
4 20 มิย. 7110-001-0013 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน บกศ.43 2 ชุด           7,000.00            14,000.00  
  2543 432-005.1,005.2 ตู้บานเลื่อนกระจก)                                 -    
    432-006.1,006.2                                   -    
5 27 ก.พ. 7440-009-0013 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ บกศ.46 1 เครื่อง         16,500.00            16,500.00  
  2546 462 - 012 ยี่ห้อ HEWLETT  PACKARD                                 -    
      แบบ  HP LASERJET 1200                                 -    
6 23 พย. 7440-001-0045 MONITER  ACER LCD AL1715B บกศ.47 1 จอ         12,840.00            12,840.00  
  2547 472-001 WM  LCD  17"            
11 28 ธค. 7440-001-0042 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 750 VA. บกศ.48 1 ตัว           2,000.00              2,000.00  
  2547 482 - 001                                   -    
12 17 กค. 7110-007-0044 โต๊ะคอมพิวเตอร์-ชั้นวางเครื่องพิมพ์ ส.4 3 ชุด           3,000.00              9,000.00  
  2552 522-014,016   #138/52                               -    
13 17 กค. 7110-007-0075 โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมปาร์ติชั่น ส.4 4 ชุด           5,000.00            20,000.00  
  2552 522-001,004   #138/52                               -    
14 17 กค. 7110-007-0028 โต๊ะประชุมกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ส.4 1 ตัว           3,000.00              3,000.00  
  2552 522-001   #138/52                               -    
15 17 กค.   เก้าอี้ประชุม ส.4 3 ตัว           1,000.00              3,000.00  
  2552     #138/52          
                   
      ยอดยกไป                  115,840.00  
  2
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์        นับ  หน่วยละ       
      ยอดยกมา                  115,840.00  
16 23 มิย. 7440-001-0070 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รายได้ 1 เครื่อง         20,400.00            20,400.00 อ.บุบผา
  2557 572-039 ยี่ห้อ ASAS รุ่น K451L            
17 13 มค. 7440-001-0080 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ รายได้ 1 เครื่อง         17,900.00            17,900.00 พดค.6/58
  2558 582-005 Core i5            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                  154,140.00  
3
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานบุคลากร)
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
 ลำดับ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
 ที่   ครุภัณฑ์        นับ  หน่วยละ       
1 20 กพ. 7440-009-0049 เครื่องพิมพ์ เลเซอร์เจ็ท Pro ส.4 1 เครื่อง           2,990.00              2,990.00  
  2555 552-001   #216/55          
2 14 มค. 7110-007-0021 โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x75 ซม. รายได้ 2 ตัว           3,250.00              6,500.00 อ.บุบผา
  2556 562-010ถึง011             ส.4#25/56
3 14 มค. 7110-007-0027 โต๊ะเข้ามุม ขนาด 60x60x75 ซม. รายได้ 1 ตัว           1,100.00              1,100.00 อ.บุบผา
  2556 562-002             ส.4#25/56
4 14 มค. 7110-003-0008 ตู้ใส่แฟ้มแขวน ขนาด 90x40x55 ซม. รายได้ 1 ใบ           4,900.00              4,900.00 อ.บุบผา
  2556 562-001             ส.4#25/56
5 12 ธค. 7440-009-0043 เครื่องพิมพ์ Cannon  MG  2270 รายได้ 1 เครื่อง           4,950.00              4,950.00 อ.บุบผา
  2556 562-003 แจ้งชำรุด/57           ส.4#47/57
6 13 มค. 7440-009-0045 Printer HP Inkjet All-in-One 2520 รายได้ 1 เครื่อง           3,850.00              3,850.00 พดค.6/58
  2558 582-004              
7 13 มค. 7440-009-0044 Printer HP Laser Mono 1102 รายได้ 1 เครื่อง           3,750.00              3,750.00 พดค.6/58
  2558 582-009              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                    28,040.00