บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานบริหารงานทั่วไป)
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ       
           ห้องรองฯ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร            
1 14 มค. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน บริจาค 42 1 เครื่อง         25,000.00         25,000.00  
  2542 423 - 003                                -    
2 12 มิย. 4140-001-0008 พัดลมโคจรติดเพดาน บกศ.45 1 ตัว           1,320.00           1,320.00  
  2545 452 - 413 ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ ฮิตาชิ                              -    
3 10 กค. 5820-005-0001 โทรศัพท์ Panasonic (IC KX-TS ส.4 1 เครื่อง              630.00              630.00  
  2550 501 - 002 5  MX) #359/50          
4 29 ธค. 7440-001-0056 เครื่องคอมพิวเตอร์ สผ.1 1 เครื่อง         20,000.00         20,000.00  
  2551 524 - 043   #51/2552                            -    
5 21 กย. 7440-010-0001 เครื่องพิมพ์  CANON  INKJET ส.4 1 เครื่อง           3,300.00           3,300.00  
  2552 521 - 016   MP258 #605/52          
6 25 มีค. 5805-001-0006 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ I Phone 5S สีเทา รายได้ 1 เครื่อง         23,900.00         23,900.00 รองฯ จินดา
  2557 572-004 Serial No. C39MCN35FRC4            
      MEID 352024062129466            
7 17 มีค. 7110-007-0020 โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ผลผลิต46 1 ชุด           5,538.00           5,538.00  
  2546 464-006                                -    
8 2 มีค. 7110-007-0069 โต๊ะประชุม  8 ที่ บกศ.48 1 ชุด         13,900.00         13,900.00  
  2548 482-001 ถึง009                                -    
9 2 กพ. 6720-008-0004 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  Kodak  5MP บกศ.49 1 ชุด         10,000.00         10,000.00  
  2549 492 - 001 พร้อมเครื่องชาร์ท  มีหน่วยความจำ            
      64 MB.  จอภาพ  LCD  ขนาด 2 นิ้ว            
      งานบริหารงานทั่วไป              
10 ปี2528 7110-007-0018 โต๊ะทำงานระดับ 3-6    งปม.28   3   ตัว               900.00           2,700.00  
    281-090,094,095              
11 15 สค. 7110-002-0006 ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก   บกศ.27  1 ตู้           1,600.00           1,600.00  
  2527 272 - 004 ขนาด 4' X 18' X 52"                              -    
12 31 มค. 7110-006-0013 เก้าอี้ครู-อาจารย์ ระดับ 3-6  บกศ.37 1  ตัว               480.00              480.00  
  2537 372-009                                -    
13  3 ตค. 7110-007-0001 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ IC 002    งปม.38   1 ตัว           1,800.00           1,800.00  
                                                                                                      2538      391 - 126                                   -    
      ยอดยกไป               110,168.00  
  2
 
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ       
      ยอดยกมา               110,168.00  
14 3 ตค. 7110-007-0001 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์          ผลผลิต38  1 ตัว           3,000.00           3,000.00  
  2538 384 - 044                                -    
15 14 มค. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน  บริจาค    1  เครื่อง          25,000.00         25,000.00  
  2542   423 - 016                                -    
16 7 กค. 7110-001-0007 ตู้เอกสาร กระจกบานเลื่อน บกศ.42  4  ตู้            2,680.00         10,720.00  
  2542 422-097 ถึง100  ชนิดฐาน  ขนาด 4 ฟุต                                -    
17 6 มิย. 7450-004-0001 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ บกศ.43 1 เครื่อง         26,990.00         26,990.00  
  2543 432 - 040 ยี่ห้อ ซันโย รุ่น ทีอาร์ซี-8800                              -    
      หมายเลขเครื่อง P0213845                              -    
18 3 กค. 7490-002-0001 เครื่องทำลายกระดาษ ยี่ห้อไอดีล บกศ.43 1 เครื่อง         29,400.00         29,400.00  
  2543 432 - 001 แบบ รุ่น 2401 ขนาด กว้าง 370                              -    
      มม. ยาว 275 มม.                              -    
      ประเทศผู้ผลิต เยอรมันนี                              -    
19 1 ก.พ. 7440-009-0030 เครื่องสแกนเนอร์ บกศ.49 1 เครื่อง         18,900.00         18,900.00  
  2549 492 - 001 HP  SCANJET  5590                              -    
20 7 ก.พ. 7440-009-0028 เครื่องปริ้นเตอร์  รุ่น HP LaserJet  รายได้ 50 1 เครื่อง           5,500.00           5,500.00  
  2550 502 - 005 1020            
21 5 เมย.   เครื่องโทรสาร  SHARP  รุ่น FO-31 ส.4 1 เครื่อง           2,800.00           2,800.00  
  2554     #232/54          
22 5 มค. 7440-001-0069 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ  รายได้ 1 เครื่อง         21,000.00         21,000.00  
  2556 562-002              
23 5 มค. 7440-009-0038 เครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น HP 1566 รายได้ 1 เครื่อง         10,900.00         10,900.00  
  2556 562-006              
24 13 มค. 7440-001-0080 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ รายได้ 1 เครื่อง         24,400.00         24,400.00 พดค.17/58
  2558 582-001              
25 13 มค. 7440-010-0028 เครื่องสแกนสำเนาเอกสาร รายได้ 1 เครื่อง         19,900.00         19,900.00 พดค.21/58
  2558 582-001 hp Scanjet Pro 3000 S2            
26 ปี 2551 7440-001-0056 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ    1 เครื่อง      
    512-035 HP W 1707            
27   7440-010-0026 เครื่องสแกน Hp Scanjet 5590   1 เครื่อง      
      รวมทั้งสิ้น               308,678.00  
  3
 
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ       
      ยอดยกมา               308,678.00  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น               308,678.00  
3
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (งานบริหารงานทั่วไป)
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน   หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี    นับ  หน่วยละ       
1 25 กย. 7440-009-0044 เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) งบ 1 เครื่อง           3,750.00           3,750.00 ส.4#500/56
  2556 561-001 รุ่น  HP  Laserjet  P1102 ดำเนินการ         ครูวนัดดา
2 4 สค. 7440-009-0048 เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) Hp 2520hc รายได้ 1 เครื่อง           3,850.00           3,850.00 ส.4#495/57
  2557 572-005 All in one inkjet           ครูวนัดดา
3 12 พย.   เครื่องดูดฝุ่น รายได้ 1 เครื่อง           3,200.00           3,200.00 ส.4#44/58  
  2557                
4 ก่อนปี 002 โต๊ะทำงาน ผลผลิต 1 ตัว           3,000.00           3,000.00  
  2522   (โอนมาจากห้อง รองฯเกษม)                              -    
5 30 สค. 7110-006-0101 เก้าอี้สำนักงาน งบดำเนิน 1 ตัว           1,790.00           1,790.00 ส.4#442/56
  2556 561-010 (โอนมาจากห้องสถาบันฯ) การ          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                 15,590.00