รายงานครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ข้อมูล    วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559
ที่มา  :  งานพัสดุ                         เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ชื่อหน่วยงาน ครุภัณฑ์คงเหลือ (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป 324,268.00
2 งานบุคลากร 182,180.00
3 งานบัญชี 303,396.00
4 งานการเงิน 375,486.00
5 งานประชาสัมพันธ์ 2,105,963.00
6 งานทะเบียน 1,506,075.00
7 งานเอกสารการพิมพ์ 787,080.00
8 หมวดยานพาหนะ 4,284,680.00
9 งานพัสดุ 443,190.00
10 งานอาคารสถานที่ 3,432,533.00
11 บ้านพักผู้อำนวยการ 189,305.00
12 อาคารจิตรภักดี 157,400.00
13 ห้องผู้อำนวยการ 121,255.00
14 ห้องประชุมนายทองด้วง 560,520.00
15 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  (อศจ.) 88,170.00
17 สถานีวิทยุ 143,220.00
รวมทั้งสิ้น 15,004,721.00