บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
งานสื่อการเรียนการสอน
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2558
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
1 ก่อนปี 7110-007-0010 โต๊ะเครื่องฉาย    บกศ. 2 ตัว            840.00             1,680.00  
     2522  001 , 002 (ชั้นล้อเลื่อน)                                -    
2 25 พย. 6720-005-0001 กล้องถ่ายรูปนิคอน FM2 บกศ.25  1 กล้อง         8,000.00             8,000.00  
                                     2525 252 - 003                                   -    
3  8 สค. 5805-001-0001 เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC รุ่น     งปม.33  1 เครื่อง         1,500.00             1,500.00  
  2534 331 - 011    T-32-P  แบบกดปุ่ม                                -    
4 25 กค. 6760-002-0001 แท่นก็อปปี้ภาพพร้อมชุดไฟ 2 ดวง        บกศ.34 1  ชุด         9,000.00             9,000.00  
                                                                                                                   2534 342 - 002 ยี่ห้อ KAISER                                 -    
5 9 กย. 6720-005-0001 กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ทำสไลด์       บกศ.34   1  ชุด       29,800.00           29,800.00  
  2534 342 - 002                                  -    
6 18มค. 6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ยี่ห้อชิโร บกศ.32  9 เครื่อง         8,500.00           76,500.00 แผนกวิชา 
  2533 322-008 ถึง016  แบบตั้งโต๊ะ ชนิดรุ่น 7001                                 -   ชำรุด 4-/57
7 4 สค.   6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  บกศ.36 2  เครื่อง         7,650.00           15,300.00  
  2536   KOMAX TTB-20022P                                -    
    362 - 024  No. 1737840   อยู่ที่สามัญ                                -    
    362 - 025 No. 1737763   อยู่ที่ช่างเชื่อมฯ                                -    
8 4 สค.   6730-002-0001 จอรับภาพชนิดแขวนผนัง ขนาด    บกศ.36 3  ผืน          3,200.00             9,600.00  
  2536 362-006 ถึง008  70" x 70" เนื้อจอสีบรอนซ์เงิน                                    -    
9  6 กค. 7730-003-0005 โทรทัศน์สี 33 นิ้ว ยี่ห้อ ชาร์ป   บกศ.35  1  เครื่อง        65,000.00           65,000.00 Com3
  2536 352 - 001 รุ่น 33W 31-D1                                 -    
10 6 กค.  6750-017-0002 ล้อเลื่อน ยี่ห้อ FIRST 9115  บกศ.35 1  อัน          1,145.00             1,145.00  
  2536 352 - 001                                    -    
11 1 สค 6730-002-0001 จอภาพแบบแขวน รุ่น SERIES 65 บกศ.37  3 ผืน         3,200.00             9,600.00  
  2537  372 - 014 , 017  ขนาด 70 x 70 นิ้ว                                -    
    372 - 020              
12 26 สค. 7440-008-0008  เครื่องวีดีโอระบบเลเซอร์ดิสก์ งปม.38  1 เครื่อง       27,800.00           27,800.00  
  2538 381 - 001  ยี่ห้อ PANASONICI รุ่น LX-K 570                                -    
13 30 กย.  7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้    บริจาค38 1  ชุด         2,500.00             2,500.00  
  2538 383 - 042   (สมาคมศิษย์เก่ามอบให้)                                -    
                   
      ยอดยกไป                 257,425.00  
  2
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 257,425.00  
14 1 เมย.  7440-008-0005 เครื่องเล่นวีดีโอตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ โซนี่   บกศ.40  2 เครื่อง         7,980.00           15,960.00 งานสื่อ
  2540 402-004 , 005 แบบเล่นและบันทึกได้ ชนิดตั้งโต๊ะ                                 -    
15 1 เมย. 7440-010-0001 ชุดมัลติมิเดีย     บกศ.40  1  ชุด        39,000.00           39,000.00  
  2540  402 - 005                                  -    
16  26มิย.   7110-007-0001 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์   งปม.39 1 ตัว         2,500.00             2,500.00  
  2540 391 - 048                                  -    
17  26 มิย.   7110-006-0100 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  งปม.39 1 ตัว          1,200.00             1,200.00  
  2540 391 - 100                                  -    
18  26 มิย. 7450-001-0001 เครื่องบันทึกเสียง Technics      บกศ.40   2 เครื่อง         5,000.00           10,000.00  
  2540  402-002 , 003  ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น                                  -    
19   26 มิย. 7440-009-0004 เครื่องพิมพ์ PRINTER ความเร็วไม่  งปม.39  1 เครื่อง       18,000.00           18,000.00  
  2540   391 - 033 ต่ำกว่า 300 ตัวอักษร/วินาที                                   -    
      ยี่ห้อ EPSON แบบ LQ 1170i                                 -    
20 8 กค.  7440-001-0020 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงาน   งปม.40   1  ชุด       50,400.00           50,400.00  
  2540 401 - 003 ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER                                -    
21  28 กค.  7440-008-0011 เครื่องอัดสำเนาเทป ชนิด 1/1 บกศ.40 1 เครื่อง       36,000.00           36,000.00  
  2540  402 - 001  ยี่ห้อ TELEX แบบ 121 ชนิด MONO                                    -    
22 29 กค. 7110-007-0013 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ งปม.40 9 ตัว         2,600.00           23,400.00 มาจาก
  2540 401-019 ถึง028 ขนาด 60x75x75 ซม.                                -   เทคโน ฯ
23 30 ตค. 6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ MEDIUM   บกศ.40 1  เครื่อง          8,500.00             8,500.00 ห้องโสต
  2540 402 - 112                                   -    
24 30 ตค. 6730-002-0006 จอรับภาพชนิดแขวน VDO บกศ.40  1 ชุด       85,000.00           85,000.00 ห้องโสต
  2540  402 - 001 ขนาด 8 x  10 ฟุต พร้อมตัวขับเคลื่อน                                -    
      จอขึ้น-ลงระบบไฟฟ้า   ยี่ห้อ DALITE                                   -    
25 28 พค. 6730-002-0001 จอรับภาพ ขนาด 175x175 ซม.    บกศ.41 1  ผืน         3,600.00             3,600.00  
  2541  412 - 035   ยี่ห้อ DALITE ประเทศผู้ผลิต อเมริกา                                 -    
26 31 กค.   ครุภัณฑ์การศึกษา ประกอบด้วย งปม.39  1  ชุด      405,000.00         405,000.00  
  2541 7730-003-0006 1) โทรทัศน์สี ขนาด 14 นิ้ว ยี่ห้อ                                   -    
     391-004 ถึง027     พานาโซนิค จำนวน 24 เครื่อง                                 -    
    7440-008-0003 2) เครื่องวีดีโอเทปแบบเล่นเทป ยี่ห้อ                                 -    
    391-006 ถึง029      พานาโซนิค จำนวน 24 เครื่อง                                -    
      ยอดยกไป                 955,985.00  
  3
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 955,985.00  
    7110-007-0012 3) โต๊ะพร้อมผนังกั้นโต๊ะ                                  -    
    391-001 ถึง025       จำนวน 25 ตัว                                -    
    7450-001-0001 4) เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อพานาโซนิค                                -    
    391 - 001    จำนวน 1 เครื่อง                                  -    
    7110-006-0014 5) เก้าอี้เหล็กบุนวม จำนวน 50 ตัว                                  -   ส่งคืน 30 ตัว
     391-001 ถึง050                                   -   25 กพ. 57
27 19เม.ย  4120-001-0002 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู   บกศ.42 1  เครื่อง        23,000.00           23,000.00  
  2542 422 - 037  ชนิดเบอร์ 5   บริษัทผู้ผลิต บ.แซฟไพร                                -    
    7110-007-0013 โต๊ะวางคอม                                -  
    424-044 ถึง054 จำนวน 11 ตัว                                -    
    7110-006-0014 เก้าอี้เหล็กบุนวม มีพนักพิง                                -    
    424-451 ถึง457 จำนวน 7 ตัว                                -    
28 15 กย.  4120-001-0014 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 63000 บีทียู บกศ.42 2 เครื่อง       56,107.00         112,214.00  
  2542 422-001, 002 ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ แบบแยกส่วน                                  -    
      ระบบไฟฟ้า 3 เฟส                                -    
29 15 กย. 4120-001-0013 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 56000 บีทียู  บกศ.42 3 เครื่อง       56,345.00         169,035.00  
  2542  422-001 ถึง002 ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ แบบแยกส่วน                                 -    
      ระบบไฟฟ้า 3 เฟส                                 -    
30 15 กย. 7110-007-0013 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ผลผลิต42 1 ตัว         1,500.00             1,500.00  
  2542 424 - 065                                  -    
31 15 กย. 7110-006-0100 เก้าอี้คอม มีท้าวแขน และล้อเลื่อน ผลผลิต42 2 ตัว         1,200.00             2,400.00  
  2542 424-138 , 139                                  -    
    7110-007-0013 โต๊ะวางคอม                                -   ชำรุด 3/57
    424-055 ถึง064 จำนวน 10 ตัว                                -    
    7110-006-0014 เก้าอี้เหล็ก บุนวม มีพนักพิง                                -    
    424-461 ถึง470 จำนวน 10 ตัว                                -    
32 1 กพ. 6730-002-0007 จอรับภาพ แบบมีมอเตอร์  บกศ.43 1 จอ       58,000.00           58,000.00  
  2543 432 - 001 ขนาด 6x8 ฟุต ยี่ห้อ ดาไลท์                                -    
      ชนิด แขวนผนัง                                -    
33 22พค. 7440-009-0015 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบ INK บกศ.43 1 เครื่อง         7,500.00             7,500.00 ชำรุด/56
  2543 432 - 003 JET ยี่ห้อ Hewlett Packard                                -    
      ยอดยกไป              1,329,634.00  
  4
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา              1,329,634.00  
      แบบ DeskJet 810C                                 -    
      ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา                                -    
34 2 มิย. 4120-001-0020 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน งปม.43 2 เครื่อง       33,000.00           66,000.00  
  2543 431-030, 031 ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT                                -    
      (ย้ายมาจากห้องสมุด อยู่ที่ห้องเรียน ป.โท)                                -    
35 9เมย. 6720-008-0003 กล้องดิจิตอล  Handycam บกศ.44 1 ตัว       50,000.00           50,000.00  
  2544 442 - 002 ยี่ห้อ SONY แบบ mini DV Digital            
      ชนิด กล้องถ่ายวีดีโอ            
      ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น            
36 24 พค. 4120-001-0002 เครื่องปรับอากาศ บกศ.44 1 เครื่อง       36,000.00           36,000.00  
  2544 442 - 001 ขนาด 32000 BTU.                                -    
37 13 กย. 6730-007-0001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ผลผลิต44 40 เครื่อง         8,870.00         354,800.00 ชำรุด 10-/57
  2544 444-122 ถึง161                                  -    
38 13 กย. 6730-002-0001 จอรับภาพ ชนิดแขวน ผลผลิต44 30 จอ         3,094.00           92,820.00  
  2544 444-056 ถึง085 ขนาด 175 x 175 ซม.            
39 13 กย. 6730-007-0003 เครื่องฉายภาพทึบแสง ผลผลิต44 1 ตัว       95,000.00           95,000.00  
  2544 444 - 002 Visualizer                                -    
40 13 กย. 7440-001-0033 คอมพิวเตอร์ ผลผลิต44 1 เครื่อง       23,000.00           23,000.00  
  2544 444 - 021 Harddisk 20 Gb/5400                                -    
      SDRAM 128 Mb/133                                -    
      VGA Gigabyte 32 Mb.                                -    
      CD-ROM 52 X  Speaker 120 W                                -    
41 23 พค. 7450-003-0001 หูฟัง ยี่ห้อ Phillips บกศ.45 50 อัน            800.00           40,000.00  
  2545 452-061 ถึง110 แบบ Headphone ABC HP 160                                -    
42 9 มิ.ย. 7440-001-0038 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เงินสาร 20 เครื่อง       18,250.00         365,000.00 ห้อง COM2
  2547 473-042 ถึง061 HARDDISK  40  GB. สนเทศ                              -    
      MONITOR  COLOR  17"  LG                                -    
      CD-ROM  DRIVE  52X                                -    
      1. โต๊ะเอนกประสงค์   20 ตัว         2,000.00           40,000.00  
      2. เก้าอี้พลาสติก  Superware   40 ตัว            125.00             5,000.00  
                   
      ยอดยกไป              2,497,254.00  
  5
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา              2,497,254.00  
43 19 มี.ค. 6730-007-0005 เครื่องฉายภาพ DLP PROJECTOR บริจาค 46 1 เครื่อง     180,000.00         180,000.00  
  2546 463 - 001 ยี่ห้อ  PLUS  รุ่น   U2-X2000                                -    
44 14 กค. 7730-003-0008 โทรทัศน์สี  LOTTE  29" เงินสาร 2 เครื่อง         5,400.00           10,800.00  
  2547 473 - 001, 002   สนเทศ                              -    
45 18 พค. 7110-007-0072 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ งปม.48 19 ชุด         3,200.00           60,800.00  
  2548 481-001 ถึง 019                                  -    
46 31 พค. 7440-010-0024 ระบบ  Network  พร้อมอุปกรณ์ งปม.48 1 ชุด       40,000.00           40,000.00  
  2548 481 - 001                                  -    
47 1 กย. 7440-001-0043 เครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ.48 8 เครื่อง       15,540.00         124,320.00 ห้องคอม 3
  2548 482-061 ถึง068 Pentium (R)  60 GHz                                -    
      CD-ROM 52 X  Drive 1.44 Mb.                                -    
48 1 ก.พ. 7730-007-0001 เครื่องเล่น DVD  Sony บกศ.49 2 เครื่อง         3,490.00             6,980.00  
  2549 492-001 , 002 รุ่น DVP-NS52P                                -    
49 6 กพ. 6720-008-0004 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  Kodak  5MP บกศ.49 1 ชุด       10,000.00           10,000.00  
  2549 492 - 002 พร้อมเครื่องชาร์ท  มีหน่วยความจำ                                -    
      64 MB.  จอภาพ  LCD  ขนาด 2 นิ้ว                                -    
50 6 กพ. 7440-001-0002 คอมพิวเตอร์พกพา Notebook  รายได้ 50 1 เครื่อง       35,000.00           35,000.00  
  2550 502 - 001 No.50-0081  CPU Intel Core 2 Duo            
51 8 มิ.ย. 7440-001-0054 เครื่องคอมพิวเตอร์ รับโอน          
  2550   (จาก  วท.นครปฐม)            
    481/50 - 001 1. คอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอน   1 เครื่อง       31,000.00           31,000.00  
    481/50 - 002 ถึง 2. คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ลูกข่าย   15 เครื่อง       20,000.00         300,000.00  
    481/50 - 013              
    481/50 - 014 1. Server  ระบบ Network   1 ชุด       80,000.00           80,000.00  
52 15 กพ. 7440-009-0028 เครื่องพิมพ์  HP  LaserJet  1018 ส.4 1 เครื่อง         4,590.00             4,590.00  
  2551 511 - 025   #219/51                              -    
53 9 มิย. 6730-007-0010 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ รายได้ 1 เครื่อง       65,000.00           65,000.00  
  2551 512 - 010                                  -    
54 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก รายได้ 1 ใบ         3,180.00             3,180.00  
  2551 512 - 035                                  -    
                   
      ยอดยกไป              3,448,924.00  
  6
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา              3,448,924.00  
55 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ รายได้ 1 ใบ         3,020.00             3,020.00  
  2551 512 - 036                                  -    
56 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก รายได้ 1 ใบ         3,180.00             3,180.00 ม.รามฯ
  2551 512 - 035                                  -    
57 10 กค. 7110-001-0001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ รายได้ 1 ใบ         3,020.00             3,020.00 ม.รามฯ
  2551 512 - 036                                  -    
58 10 กค. 7110-007-0002 โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต  พร้อมกระจก รายได้ 1 ตัว         5,000.00             5,000.00 ม.รามฯ
  2551 512 - 014                                  -    
59 13 สค. 7730-003-0012 โทรทัศน์สี  LCD  ขนาด 42 นิ้ว รายได้ 1 เครื่อง       39,900.00           39,900.00 ยูโร
  2551 512 - 001 ยี่ห้อ  โตชิบา                                -    
60 11 ธค. 6730-007-0013 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ รายได้ 1 เครื่อง       99,500.00           99,500.00  
  2551 522 - 001 ความสว่างสูงพร้อมจอภาพชนิดแขวน                                -    
      ขนาด  200 นิ้ว                                -    
61 26 มีค. 6730-007-0014 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ รายได้ 1 เครื่อง       25,000.00           25,000.00    
  2552 522-005                                  -    
62 23 กค.   กล้อง  Digital  CANON รายได้ 1 ชุด       35,000.00           35,000.00  
  2552   พร้อมอุปกรณ์                                -    
63 7 สค. 7730-003-0010 โทรทัศน์สี  ขนาด 29 นิ้ว รายได้ 52 1 เครื่อง         7,800.00             7,800.00  
  2552 522-007                                  -    
64 15 กย. 6730-007-0010 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ รายได้ 52 1 เครื่อง       29,960.00           29,960.00  
  2552 522 - 016 EPSON  EB - X6            
65 20 กย. 7440-001-0003 คอมพิวเตอร์พกพา เงินรายได้ 1 เครื่อง       29,900.00           29,900.00  
  2553 532 - 008              
66 20 กย. 6730-007-0003 เครื่องฉายทึบแสง เงินรายได้ 1 เครื่อง       35,000.00           35,000.00  
  2553 532 - 003                                  -    
67 22 พย. 5820-005-0002 ชุดจานรับดาวเทียม ส.4 1 ชุด         7,475.00             7,475.00  
  2553 534 - 002   #49/54                              -    
68 17 มค. 4120-001-0026 เครื่องปรับอากาศ รายได้54 1 เครื่อง       45,000.00           45,000.00  
  2554 542-001 ขนาด  40000  บีทียู            
69 30 กย.   โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ รายได้54 50 ชุด         1,700.00           85,000.00  
  2554                
      ยอดยกไป              3,902,679.00    
  7
   
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา              3,902,679.00  
70 18 ตค. 7440-001-0065 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้55 75 เครื่อง       18,950.00      1,421,250.00  
  2554 542-116 ถึง 190              
71 23 มีค. 4120-001-0026 เครื่องปรับอากาศ รายได้55 2 เครื่อง       60,250.00         120,500.00  
  2555 552-002 ขนาด  44000 บีทียู            
72 13 มิย. 6730-007-0010 Projector ACER X1211K รายได้55 1 เครื่อง       19,950.00           19,950.00  
  2555 552-026                                  -    
73 13 มิย. 6730-007-0003 DIGITAL  VISUALIZER รายได้55 1 เครื่อง       34,550.00           34,550.00  
  2555 552-004 VERTEX            
74 13 มิย.   เครื่องช่วยสอน  แบบไมค์ไร้สาย รายได้55 1 เครื่อง         5,450.00             5,450.00  
  2555   DECCON            
75 13 มิย.   เครื่องบันทึกเสียงแบบตั้งโต๊ะ รายได้55 1 เครื่อง         7,850.00             7,850.00  
  2555                
76 18 สค.   เก้าอี้เล็คเชอร์ในห้องประชุม รายได้55 22 ชุด       10,931.00         240,482.00  
  2555   ชุด  3  ที่นั่ง            
77 18 สค.   เก้าอี้เล็คเชอร์ในห้องประชุม รายได้55 11 ชุด       14,575.00         160,325.00  
  2555   ชุด  4  ที่นั่ง            
78 29 สค. 6730-007-0010 เครื่องฉายภาพ  Projector  EPSON รายได้55 1 เครื่อง     123,700.00         123,700.00  
  2555 522-011              
79 29 สค.   จอฉายมอเตอร์ไฟฟ้า รายได้ 1 เครื่อง       29,270.00           29,270.00  
  2555                
80 29 สค.   เครื่องฉายทึบแสง รายได้ 1 เครื่อง       37,030.00           37,030.00  
  2555                
81 25 กย.   จอรับภาพ  แบบแขวนมือดึง รายได้ 2 จอ         8,025.00           16,050.00  
  2555   ขนาด  150  นิ้ว            
82 18 ธค. 4120-001-0012 เครื่องปรับอากาศ 60000 BTU รายได้ 3 เครื่อง       27,000.00           81,000.00  
  2555 552-009ถึง011              
83 18 ธค. 4120-001-0029 เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU รายได้ 1 เดรื่อง       16,000.00           16,000.00  
  2555 552-001              
84 21 มค. 5835-001-0002 เครื่องขยายเสียงระบบเพาเวอร์มิกเซอร์ รายได้ 1 เครื่อง       27,000.00           27,000.00 อ.วิโรจน์ 
  2556 562-005              
                   
      รวมทั้งสิ้น              6,243,086.00  
  8
   
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา              6,243,086.00  
85 21 มค. 5965-002-0002 ตู้ลำโพง รายได้ 4 ตู้       15,000.00           60,000.00 อ.วิโรจน์ 
  2556 562-005ถึง008              
86 9 กย.  7730-003-0015 โทรทัศน์ จอ LED  50"   รายได้ 2 เครื่อง       26,000.00           52,000.00 ห้องประชุม
  2557 572-002ถึง003 รุ่น SHARP           ตะนาวศรี
87 9 กย.  6730-007-0018 Projector 3,000 lm,  รุ่น EPSON EB-X18 รายได้ 1 เครื่อง       28,000.00           28,000.00 ห้องประชุม
  2557 572-001 พร้อม USB WIRELESS PROJECTOR           ตะนาวศรี
88 19 กย.   โปรแกรม Software Licence            
  2557   1.Software Microslft Windows 7 Pro 64 อุดหนุน 32 ชุด         4,850.00         155,200.00  
      Bit Licence English 1 pk เรียนฟรี          
      2.Software Microslft office Home &   32 ชุด         4,650.00         148,800.00  
      Student Eng 32/64 bit 2013            
      3.Kaspersky Antivirus Internet 2013   33 ชุด 800           26,400.00  
      4.Windows 8.1 Pro Eng 32 bit   1 ชุด         4,600.00             4,600.00  
      รวมเป็นเงิน 313,084.11 บาท            
89 30 กย.   โปรแกรม  อุดหนุน        
  2557   โปรแกรม Acer System Manager 4.5 Server เรียนฟรี 27 ชุด         3,700.00           99,900.00  
    โปรแกรม Acer System Manager 4.5 Console   40 ชุด         2,450.00           98,000.00  
      โปรแกรม Acer System Manager 6.0 Server   27 ชุด         3,700.00           99,900.00  
      โปรแกรม Acer System Manager 6.0 Console   40 ชุด         2,430.00           97,200.00  
      โปรแกรม SQL 2005 Express SP2   20 ชุด         4,750.00           95,000.00  
      รวมเป็นเงิน 490,000  บาท            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น              7,208,086.00  
9
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
งานสื่อการเรียนการสอน
  วันที่   30   เดือนกันยายน   พ.ศ. 2558
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
1 12 มิย. 4140-001-0011 พัดลมโคจร ยี่ห้อ Mitsubisih อุดหนุน 2 ตัว         1,550.00             3,100.00 อ.วิโรจน์
  2556 566-034ถึง035             ส.4#273/56
2 12 มิย. 7440-009-0035 เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON L210 อุดหนุน 1 เครื่อง         4,900.00             4,900.00 อ.วิโรจน์
  2556 566-004 Ink Tank             ส.4#273/56
3 27 กค.   ไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF2 Channel รายได้ 1 ชุด       26,000.00           26,000.00 พดค.32/58
  2558                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                   34,000.00