บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2558
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
1  ก่อนปี  7110-002-0010 ตู้ดรรชนี 12 ลิ้นชัก  บกศ. 1  ตู้           1,500.00             1,500.00  
  2522 001                                  -    
2 13 สค. 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด บกศ.23 1     ตู้         1,200.00             1,200.00  
  2523 232 - 023 ขนาด 36" X 18" X 72"                                  -    
3 16 พย.   7110-002-0001  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก บกศ.24   2  ตู้          1,200.00             2,400.00  
  2524 242-123 , 124 ขนาด 18" X 24" X 52"                                -    
4  8 มีค.  7110-003-0004 ตู้เก็บบัตรรายการชนิด 60 ลิ้นชัก  บกศ.24 1  ตู้         15,000.00           15,000.00  
  2525  242 - 001                                  -    
5  5 มีค.  5130-007-0001 สว่านไฟฟ้าแบบมือถือขนาด 6.5 มม. บกศ.24   1  เครื่อง             820.00                820.00  
  2525 242 - 001                                  -    
6   20 กค.  7110-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก บกศ.25 1  ตู้          1,500.00             1,500.00  
  2525 252 - 114   ขนาด 18" X 24" X 52"                                -    
7 20 กค.  7125-004-0012 ชั้นวางหนังสือโครงเหล็กพื้นไม้ 3 ชั้น   บกศ.25   2  ตู้               350.00                700.00  
  2525 252-001, 002                                    -    
8  20 กค. 7110-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน บกศ.25 2 ตู้          1,200.00             2,400.00  
  2525 252-146, 147  ขนาด 18" X 24" X 52"                                  -    
9  20 กย.  7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด บกศ.25 2     ตู้           1,200.00             2,400.00  
  2525 252-144, 145  ขนาด 36" X 18" X 72"                                 -    
10 28 กย 3920-005-0002 รถเข็นหนังสือแบบมีสันกลาง งปม.27  1 คัน           1,300.00             1,300.00  
  2527 271 - 001                                   -    
11 28 กย.  7125-004-0007 แท่นวางพจนานุกรม  บกศ.28 2  แท่น            800.00             1,600.00  
  2527 272-001, 002                                    -    
12  28 กย. 2540-025-0001 บันไดแบบ 3 ขั้น    บกศ.28   1 อัน          1,080.00             1,080.00  
  2527  282 - 001                                  -    
13 28 กย.  7110-007-0029 โต๊ะอ่านหนังสือ  งปม.27 15 ตัว         1,400.00           21,000.00  
  2527 271-001 ถึง015 บุฟอร์มไมก้าสีขาว                                -    
14  28 กย.  7110-006-0020 เก้าอี้อ่านหนังสือโครงเหล็กบุนวม   งปม.27 100 ตัว            363.00           36,300.00  
  2527 271-001 ถึง100 (สีเขียว)                                  -    
15 28 กย. 7125-004-0003 ชั้นหนังสือเหล็กมาตรฐานชั้นเปิดใส่  บกศ.27  3 ตู้         3,900.00           11,700.00  
  2527 272-001 ถึง003 หนังสือ 2 ด้าน .45x1.80x1.90 ม.                                  -    
      ยอดยกไป                 100,900.00  
2
 
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 100,900.00  
16 29 สค 9925-015-0001 รูปหล่อ 7 มหาราช  บกศ.29  1   ชุด         1,999.00             1,999.00  
  2529 292 - 001                                  -    
17 30 พค.  7110-007-0032 โต๊ะกระจกนิทรรศการสี่เหลี่ยมผืนผ้า   บกศ.34  1  ตัว          8,000.00             8,000.00  
  2534   342 - 001                                  -    
18 7 กย. 3445-001-0010 สว่านไฟฟ้าตั้งโต๊ะ  บกศ.36   1  เครื่อง            3,800.00             3,800.00  
  2536 362 - 002                                   -    
19 21 พค.  7125-004-0016 ชั้นใส่หนังสือ    บกศ.37 1 ชุด         6,000.00             6,000.00  
  2537 372 - 001                                  -    
20   21 พค. 7110-003-0005 ตู้บัตรรายการ 30 ลิ้นชัก    บกศ.37  1  ตู้       15,500.00           15,500.00  
  2537 372 - 001                                  -    
21   9 สค.  7110-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก  บกศ.38   4  ตู้           3,300.00           13,200.00  
  2538 382-085 ถึง088 ขนาด 18"x24"x52"                                -    
22 9 สค.   7125-004-0008 ชั้นวางหนังสือ 6 ชั้น แบบ บีเอ็ม 22   บกศ.38 8  ตู้          6,200.00           49,600.00  
  2538 382-001 ถึง008 ขนาด 77x19x72 นิ้ว                                  -    
23 16 มิย.  7125-004-0007 ชั้นวางหนังสือ แบบสูง 6 ชั้น   งปม.40  10 ชุด         16,500.00         165,000.00  
  2541  401-001 ถึง010 ขนาด 72"x78"x20"                                 -    
      ชนิดไม้เนื้อแข็งบุไม้อัดสัก                                 -    
24  29 มีค.   4140-001-0008  พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว บกศ.42 18  ตัว          1,200.00           21,600.00  
  2542 422-234ถึง253 ยี่ห้อ ฮิตาชิ แบบ AF-84                                 -    
25 28 พค.  3925-009-0002  รถเข็นหนังสือ แบบเข็น 2 ด้าน   บกศ.42   2 คัน         2,900.00             5,800.00  
  2542 422-001, 002 ชนิด 2 ชั้น ประเทศผู้ผลิต ไทย                                     -    
26 8 มิย.  7110-007-0047 โต๊ะเก้าอี้บรรณารักษ์ ยี่ห้อ ลัคกี้ ทวิน   บกศ.42 1  ชุด        15,800.00           15,800.00  
  2542  422 - 001 แบบ เจ็ดลิ้นชัก ชนิดหน้าพีวีซี                                  -    
      ขนาด 5 ฟุต                                 -    
    7110-006-0024 เก้าอี้บรรณารักษ์ (บุผ้า มีพนักพิง                                  -    
    422 - 001 ท้าวแขน และล้อเลื่อน) จำนวน 1 ตัว                                -    
27 8 มิย 7110-006-0099  เก้าอี้คอมพิวเตอร์   บกศ.42 1  ตัว            1,180.00             1,180.00  
  2542 422 - 021                                    -    
28 11 มิย. 7110-006-0025 ชุดโซฟาอ่านหนังสือ บริจาค42 1 ชุด         8,000.00             8,000.00  
  2542 423-001              
      ยอดยกไป                 416,379.00  
3
 
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 416,379.00  
29  14 มิย.    7110-003-0001 ตู้ไม้ใส่หนังสือ แบบ 4 ชั้น 8 ช่อง   บริจาค42  1 ตู้           1,500.00             1,500.00  
  2542   423 - 001                                  -    
30  6 สค.    7520-003-0003  เครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ   งปม.42  1  เครื่อง       80,000.00           80,000.00  
  2542 421 - 001    ยี่ห้อ SCM แบบ PS9 ชนิดใช้ไฟฟ้า                                 -    
31 16 สค.  7125-001-0002 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 18 ช่อง            งปม.42 3     ตู้          6,000.00           18,000.00  
  2542 421-001 ถึง003 ยี่ห้อ KING`S STAR ขนาดกว้าง 36                                -    
32  25 สค. 7125-004-0017 ชั้นวางหนังสือแบบเตี้ย 1 ด้าน (ไม้)  งปม.42   10 ชั้น         5,400.00           54,000.00  
  2542 421-001 ถึง010 ชนิดไม้เนื้อแข็งบุไม้อัดสัก                                     -    
      ขนาดกว้าง 72" สูง 35" ลึก 14"                
33  25 สค.  7125-004-0018 ชั้นวางหนังสือแบบเตี้ย 1 ด้าน (ไม้)  งปม.42 9 ชั้น         4,900.00           44,298.00  
  2542  421 - 001 ถึง009  ชนิดไม้เนื้อแข็งบุไม้อัดสัก                                -    
        ขนาดกว้าง 72" สูง 35" ลึก 12"                                 -    
34 25 สค. 7110-007-0051  โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้นวม งปม.42 6  ชุด         7,400.00           44,400.00  
  2542 421-001ถึง006  ขนาด 6 ที่นั่ง ขนาด 1.00x1.80x0.75 เมตร                                   -    
35 25 สค.  7125-004-0005  ชั้นเอียงวางวารสารแบบเตี้ย (ไม้)   งปม.42    5  ชั้น             6,900.00           34,775.00  
    2542   421-001 ถึง005 ชนิดไม้เนื้อแข็งบุไม้อัดสัก                                 -    
      ขนาด กว้าง 72" สูง 36" ลึก 12"                                 -    
36  25 สค. 7125-004-0019 ชั้นวางหนังสือ 1 ด้าน (ไม้)      งปม.42    5  ชั้น         11,000.00           55,000.00  
  2542  421-001 ถึง005 ชนิดไม้เนื้อแข็งบุไม้อัดสัก                                -    
      ขนาด กว้าง 72" สูง 78" ลึก 12"                                -    
37  25 สค 7110-007-0050 โต๊ะอ่านหนังสือ  ขนาด  4  ที่นั่ง งปม.42 38 ชุด           4,000.00         152,000.00  
         2542  421-001 ถึง038 ขนาด 1.00x1.20x0.75  เมตร                                  -    
38 15 กย.  7125-004-0007 ชั้นวางหนังสือ 2 ด้าน (ไม้) แบบสูง งปม.42 20 ชั้น       19,000.00         380,000.00  
  2542 421-011ถึง030  สองด้าน ชนิดไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดสัก                                 -    
      ขนาด กว้าง 72" ลึก 20" สูง 78"                                 -    
39 15 กย.  7110-001-0014 ตู้ไม้กระจกแบบมีลวดลาย  งปม.42 1   ตู้          37,000.00           37,000.00  
  2542     421 - 001   (สำหรับใส่หนังสือราชวงศ์)                                    -    
40 15 กย. 7450-002-0004 เครื่องขยายเสียง แบบอินทริเกรด บกศ.42 1 เครื่อง       19,000.00           19,000.00  
  2542 422 - 001 แอมป์สเตอริโอ                                -    
                   
      ยอดยกไป              1,336,352.00  
4
 
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา              1,336,352.00  
41 18 มค. 7730-003-0004 โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว งปม.43 1 เครื่อง       22,000.00           22,000.00  
  2543 431 - 022 ยี่ห้อ พานาโซนิค แบบ TC 29S97B                                -    
42 18 มค. 7440-008-0005 เครื่องเล่นวีดีโอ แบบเล่นและบันทึก งปม.43 1 เครื่อง         6,800.00             6,800.00  
  2543 431 - 014 ยี่ห้อพานาโซนิค แบบ SJ 3                                -    
43 31 มค. 3413-001-0002 สว่านไฟฟ้าพร้อมแท่น  งปม.43 1 ตัว         5,400.00             5,400.00  
  2543 431 - 002 ยี่ห้อ ฮาซาฮิต แบบสว่านแท่นเจาะ                                -    
      ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดใช้มอเตอร์ 1/3 แรงม้า                                -    
44 9 กพ. 7110-002-0006 ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก งปม.43 1 ตู้         2,100.00             2,100.00  
  2543 431 - 010 ชนิด แถวเดียว 15 ลิ้นชัก                                -    
45 9 กพ. 7125-004-0020 ชั้นวางหนังสือพิมพ์พร้อมไม้หนีบ งปม.43 2 ชุด         3,500.00             7,000.00  
  2543 431-001, 002 10 อัน แบบเป็นร่องวางหนังสือพิมพ์                                -    
      ชนิด ไม้ ขนาด 35x20x27 นิ้ว                                -    
46 10 กพ. 7110-002-0004 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก งปม.43 4 ตู้         2,700.00           10,800.00  
  2543 431-009ถึง012 ขนาด 1200x400x876 มม.พร้อมฐาน                                -    
47 9 กพ. 7110-006-0025 โต๊ะเก้าอี้ ชุดรับแขก (โซฟา) งปม.43 2 ชุด         7,900.00           15,800.00  
  2543 431-003, 004                                  -    
48 10 กพ. 7110-007-0033 โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล แบบ 2 ที่นั่ง งปม.43 4 ตัว         6,900.00           27,600.00  
  2543 431-005ถึง008 ชนิดไม้อัดสัก ขนาด 80x120x120 ซม.                                -    
49 10กพ. 7110-007-0034 โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล แบบ 1 ที่นั่ง งปม.43 12 ตัว         4,400.00           52,800.00  
  2543 431-007ถึง018 ชนิดไม้อัดสัก ขนาด 80x60x120 ซม.                                -    
50 10กพ. 7125-004-0005 ชั้นวางวารสาร แบบชั้นเอียง งปม.43 6 ชุด         7,700.00           46,200.00  
  2543 431 - 006 ชนิดไม้อัดสัก ขนาด 72x36x12 นิ้ว                                -    
    431-008ถึง012              
51 10 กพ. 7110-001-0008 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบพร้อมฐาน งปม.43 6 ตู้         4,000.00           24,000.00  
  2543 431-003ถึง008 แบบ  SLG-306 ขนาด 1760x407x880 มม                                -    
52 14กพ. 7110-006-0017 เก้าอี้นั่งอ่านสำหรับโต๊ะนั่งอ่านเฉพาะ งปม.43 16 ตัว            499.00             7,984.00  
  2543 431-001ถึง017 บุคคล ชนิดไม้ ขนาด 39x42x41 ซม.                                -    
53 14กพ. 7125-001-0003 ตู้เก็บแผ่นภาพ แบบ 7 ลิ้นชัก งปม.43 1 ตู้       10,000.00           10,000.00  
  2543 431 - 001 ชนิดไม้อัดสัก ขนาด 80x70x120 ซม.                                -    
                   
      ยอดยกไป              1,574,836.00  
5
 
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา              1,574,836.00  
54 22กพ. 7110-007-0054 โต๊ะทำงานระดับ 1-2  งปม.43 3 ตัว         1,800.00             5,400.00  
  2543 431-001ถึง003 แบบ มาตรฐาสครุภัณฑ์ของทางราชการ                                -    
55 22กพ. 7110-006-0027 เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 งปม.43 1 ตัว            400.00                400.00  
  2543 431 - 001 แบบ มาตรฐาสครุภัณฑ์ของทางราชการ                                -    
56 22กพ. 7110-007-0055 โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 งปม.43 2 ตัว         2,600.00             5,200.00  
  2543 431-001, 002 แบบ มาตรฐาสครุภัณฑ์ของทางราชการ                                -    
57 22กพ. 7110-006-0013 เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 งปม.43 2 ตัว            600.00             1,200.00  
  2543 431-045, 046 แบบ มาตรฐาสครุภัณฑ์ของทางราชการ                                -    
58 28กพ. 7110-003-0002 ตู้เก็บแผ่นดิสเก็ต แบบ 3 ลิ้นชัก งปม.43 1 ตู้         6,400.00             6,400.00  
  2543 431 - 001 ชนิดไม้อัดสัก 4 มม.                                -    
      ขนาด 50x45x75 ซม.                                -    
59 28กพ. 7520-003-0004 เครื่องอัดหนังสือที่ซ่อมเสร็จแล้ว งปม.43 1 ชุด         6,900.00             6,900.00  
  2543 431 - 001 แบบ ส.ป.ช. ชนิดเหล็กอัดหนังสือ                                -    
      ขนาดใหญ่ ขนาด 16x11x25 นิ้ว                                -    
60 28กพ. 7440-009-0013 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ บกศ.43 1 เครื่อง       19,000.00           19,000.00  
  2543 432 - 005 ยี่ห้อ Hewlett Packard แบบ HP 1100                                -    
61 9 มีค. 7110-007-0056 เคาน์เตอร์บริการยืมคืน งปม.43 2 ตัว       24,000.00           48,000.00  
  2543 431-001, 002 ขนาด กว้าง .60 ยาว 3.90 สูง 1.10 เมตร                                -    
62 9 มีค. 7125-004-0006 ชั้นวางวารสารแบบหมุนได้รอบตัว งปม.43 2 ชุด       21,000.00           42,000.00  
  2543 431-001, 002 ชนิดไม้อัดสัก ขนาด 60x26x26 นิ้ว                                -    
63 10 มีค. 7195-009-0001 ประตูควบคุมทางเข้า-ออก  งปม.43 1 ชุด       32,000.00           32,000.00  
  2543 431 - 001 ของห้องสมุด ชนิด 2 ทาง                                -    
64 30 มีค. 7110-006-0028 เก้าอี้นั่งบริการ แบบหมุนได้รอบตัว บกศ.43 2 ตัว            995.00             1,990.00  
  2543 432-001, 002                                  -    
65 2 มิย. 4120-001-0020 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน งปม.43 4 เครื่อง       33,000.00         132,000.00 ส่งคืน 1
  2543 431-001,019 ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT                                -   18 มค.56
    431-020,022              
66 12 มิย. 4140-002-0003 พัดลม(มอก.) แบบระบายอากาศ งปม.43 14 ตัว         1,100.00           15,400.00  
  2543 431-001 ถึง014 ขนาด 12 นิ้ว (300 มม.)            
      ยี่ห้อ มิซูบิชิ แบบ FX 30 RH                                -    
      ยอดยกไป              1,890,726.00  
6
 
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา                                -    
67 15 มิย. 7110-003-0003 ตู้เก็บบัตรทะเบียนวารสารและหนังสือ งปม.43 1 ตู้         8,000.00             8,000.00  
  2543 431 - 001 แบบ 12 ลิ้นชักขนาด 267x610x419 มม.                                -    
68 1 สค. 7125-004-0021 แท่นแสดงหนังสือใหม่ บกศ.43 2 แท่น         4,800.00             9,600.00  
  2543 432-001, 002                                  -    
69 20 กย.   ชุดไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงาน งปม.43 1 ชุด     364,600.00         364,600.00  
  2543   ห้องสมุดเทคโนโลยี ประกอบด้วย              
      1. ซอฟ์แวร์ระบบงานห้องสมุด   1 ชุด       40,000.00      
      2. ซอฟ์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย   1 ชุด       20,000.00      
    7110-006-0099 3. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์   7 ตัว         1,200.00      
    431-041 ถึง047                
    7730-003-0006 4. โทรทัศน์สี ขนาด 14 นิ้ว   1 เครื่อง         5,800.00      
    431 - 031                
    7105-006-0003 5. ชั้นวางทีวี   1 ชั้น         1,400.00      
    431 - 001                
70 24 มิย. 4140-001-0008 พัดลมส่ายรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว บกศ.47 20 ตัว         1,590.00           31,800.00  
  2547 472-448 ถึง468 ยี่ห้อ มิซูบิชิ                                -    
71 11 กย. 7440-009-0028 Printer LaserJet  HP1020 บกศ.49 1 เครื่อง         5,590.00             5,590.00  
  2549 492 - 004 Serial No.(s) CN42K26742            
72 4 พค. 7110-006-0023 เก้าอี้เคาน์เตอร์ ส.4 2 ตัว         1,200.00             2,400.00  
  2550 501-005, 006   #286/50          
73 22 สค. 7110-007-0003 โต๊ะคอมพิวเตอร์  120 cm ส.4 4 ตัว         1,650.00             6,600.00  
  2550 501-012 ถึง015   #493/50                              -    
74 22 สค. 7110-007-0003 โต๊ะคอมพิวเตอร์  80 cm. ส.4 21 ตัว         1,000.00           21,000.00  
  2550 501-016 ถึง036   #493/50                              -    
75 7 กย. 7440-010-0001 เครื่องพิมพ์  Epson  Stylus  CX 5500 ส.4 1 เครื่อง         2,590.00             2,590.00  
  2550 501 - 004   #475/50                              -    
76 9 พย. 7440-001-0056 เครื่องคอมพิวเตอร์  HDD.  80 G/7200 สผ.1 8 เครื่อง       12,845.00         102,760.00  
  2550 504-002 ถึง   #140/50                              -    
    504 - 009                                  -    
                   
      ยอดยกไป                 554,940.00  
7
 
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 554,940.00  
77 30 เมย. 7440-010-0019 เครื่องอ่านบาร์โค้ด รายได้ 1 เครื่อง         8,900.00             8,900.00  
  2551 512 - 002              
78 26 พค. 7440-001-0056 เครื่องคอมพิวเตอร์ สผ.1 20 เครื่อง       16,390.00         327,800.00  
  2551 514-012 ถึง031   #80/51                              -    
79 26 พค. 7110-007-0003 โต๊ะคอมพิวเตอร์  80 cm. ส.4 20 ตัว         1,000.00           20,000.00  
  2551 512-068 ถึง087   #285/51                              -    
80 30 กย. 4140-001-0004 พัดลมโคจร  16 นิ้ว ส.4 19 ตัว         1,500.00           28,500.00  
  2551 512-027 ถึง045   #487/51                              -    
81 30 กย. 4140-001-0004 พัดลมติดผนัง  16 นิ้ว ส.4 4 ตัว         1,500.00             6,000.00  
  2551 512-047 ถึง050   #487/51          
82 4 เมย. 7440-001-0066 เครี่องคอมพิวเตอร์ รายได้ 20 เครื่อง       22,250.00         445,000.00 บ.T.S.K.
  2555 552-001 ถึง020 CPU Intel Core i7  HDD  500 GB.            
      จอ  LCD  20  นิ้ว            
83   6710-004-0001 เครื่องบันทึกภาพ            
    504-001              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น              1,391,140.00  
8
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2558
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
1 26 เมย. 7440-009-0038 เครื่องพิมพ์ (Printer) HP รายได้ 1 เครื่อง         3,750.00             3,750.00 ส.4#170/55 บ.ฟิวชั่น เงินรายได้ เลขที่ใบเบิกหรือใบส่งคืน 010/55
  2555 552-012 Laser Jet  P1102           อ.กัลยา
2 27 เมย. 4140-001-0011 พัดลมโคจร 16 นิ้ว รายได้ 1 ตัว         1,800.00             1,800.00 ส.4#204/55 หจก.ต.พัฒนาการราชบุรี เงินรายได้ เลขที่ใบเบิก 014/55
  2555 552-036 ยี่ห้อ มิตซูบิชิ           อ.กัลยา
3 30 ตค. 5805-001-0005 เครื่องรับโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ รายได้ 1 เครื่อง            590.00                590.00 ส.4#18/57 บ.เอก-ชัย  ดิสทริบิวชั่น  ซิสเทม  จำกัด 8/4 ถ.คฑาธร  ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี  032-350320 ยังไม่เขียนเลข
  2556 562-001             อ.กัลยา
4 26 มค.   เครื่องสำรองไฟ งบ 3 เครื่อง         2,650.00             7,950.00 ส.4#243/58 บ.ฟิวชั่น เลขที่ 15/01022 ยังไม่เขียนเลข
  2558     ดำเนินการ          
5 30 มค.   จอ Monitor LED ขนาด 18.5 นิ้ว งบ 1 จอ         3,000.00             3,000.00 ส.4#251/58 บ.ฟิวชั่น เลขที่ 15/01027 ยังไม่เขียนเลข
  2558     ดำเนินการ         อ.กัลยา
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                   13,340.00