บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
งานวัดผลและประเมินผล
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2558
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
1  ก่อนปี 7110-007-0018 โต๊ะทำงานระดับ 3-6              บกศ. 2  ตัว              900.00               1,800.00  
                                      2522 124 , 125                                    -    
2 13 มิย. 7110-006-0006 เก้าอี้โครงเหล็กมีพนักพิงบุฟองน้ำ บกศ. 9 ตัว              370.00               3,330.00  
  2526 262-001,005,007 (สีเหลือง)            
    262-010,012,025              
    262-027,044,045              
3 28 กค. 7110-007-0012 โต๊ะประชุม บกศ. 5 ตัว           1,550.00               7,750.00  
  2526 262-007ถึง011 ขนาด 1.20x.60x.75 ม.            
4 30 กย 7440-001-0027 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ บกศ.42 1 ชุด         41,000.00             41,000.00  
  2542 424 - 001              
5 2 มิย. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน บริจาค42 2  เครื่อง          33,000.00             66,000.00  
                            2543 423-008, 010 ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ flexlilne                                  -    
6 29 มีค. 7440-001-0004 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า บกศ.44 1 เครื่อง           3,000.00               3,000.00  
  2544 442 - 043 (UPS.)  ยี่ห้อ Powergard  500 VA.                                  -    
7 30พค. 7440-010-0018 เครื่องอ่านบาร์โค้ต  แบบเลเซอร์ บกศ.44 1 เครื่อง         20,000.00             20,000.00  
  2544 442 - 002              
8 5 กค. 4140-001-0001 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว บริจาค45 1 เครื่อง           1,500.00               1,500.00  
  2545 453 - 007 ยี่ห้อ NATIONAL สีเขียวเข้ม                                  -    
9 1 ก.พ. 7440-001-0004 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS.) บกศ.49 2 ตัว           3,000.00               6,000.00  
  2549 492-051 , 052 ขนาด  500 VA.            
      ห้องเก็บข้อสอบ  (งานวัดผล)            
10 20 กค.   7110-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บานเปิด บกศ.25  1  ตู้           1,200.00               1,200.00  
    2525 252 - 137   ขนาด 18" X 24" X 52"                                   -    
11 16 พย. 7110-002-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บานเปิด บกศ.24  4  ตู้           1,200.00               4,800.00  
                            2524 242-125 ถึง128 ขนาด 18" X 24" X 52"                                   -    
12 ปี 2523 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บานเปิด บกศ.23 1  ตู้           1,200.00               1,200.00  
  2523 232 - 088                                    -    
13 ก่อนปี 7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บานเปิด บกศ.   1  ตู้           1,200.00               1,200.00  
    2522 022                                    -    
                   
      ยอดยกไป                   158,780.00  
2
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา                   158,780.00  
14  ปี2523   7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บานเปิด บกศ.23  2  ตู้           1,200.00               2,400.00  
     232-089 , 090                                    -    
15  ปี2524    7110-001-0001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   2  บานเปิด บกศ.24 1  ตู้           1,350.00               1,350.00  
          242 - 023                                    -    
16 30 มค. 7440-001-0080 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ รายได้ 2 เครื่อง         24,400.00             48,800.00 พดค.24/58
  2558 582-006ถึง007 Core i7            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                   211,330.00  
3
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
งานวัดผลและประเมินผล
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2558
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
1 13 มีค.  7440-008-0038 เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ P1102 ตกลงราคา 1 เครื่อง           3,650.00               3,650.00 ส.4#193/56
  2556 562-007              
2 16 พค. 7440-009-0043 เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon AII In One  งบ 1 เครื่อง           4,590.00               4,590.00 ส.4#307/57
  2557 571-007 Laser Printer ดำเนินการ          
3 7 มิย. 7110-007-0002 ชุดโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ งบ 3 ชุด           4,990.00             14,970.00 ส.4#306/57
  2557 571-026ถึง028   ดำเนินการ          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                     23,210.00