บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2558
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
1  ก่อนปี 9925-015-0007 พระวิษณุยืนขนาดสูง 12"             บกศ. 1  องค์           2,500.00             2,500.00  
      2522 001                                 -    
2 13 มิย. 7110-006-0006 เก้าอี้โครงเหล็กมีที่นั่งมีพนักพิง       บกศ.26 30  ตัว              370.00           11,100.00  
    2526 262-002ถึง004 พนักพิงบุฟองน้ำ (สีเหลือง)                                -    
    262-006,008              
    262-009,011              
    262-013 ถึง023              
3 28 กค. 7110-007-0011 โต๊ะประชุม                       บกศ.26 2  ตัว           1,344.00             2,688.00  
                            2526 262-001, 002  1.20 x .60 x .75 ม.                                -    
4 28 กค. 7110-007-0012 โต๊ะประชุม                      บกศ.26 5 ตัว           1,550.00             7,750.00  
      2526 262-001 ถึง005 1.50 x .60 x .75 ม.                                -    
5 30 กย. 7110-007-0009 โต๊ะชนิด 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้          บริจาค38 1  ชุด           2,500.00             2,500.00  
      2538 383 - 039  (สมาคมศิษย์เก่ามอบให้)                               -    
6 1 กค.  7440-001-0010 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับ งปม.40 1  ชุด         34,700.00           34,700.00  
       2540  401 - 007 งานประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER                               -    
         ชนิด PENTIUM 150 MHz                                -    
7 2 มิย. 4120-001-0020 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน งปม.43 2 เครื่อง         33,000.00           66,000.00  
                           2543 431-032,033 ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT                               -    
9 29 มีค. 7440-001-0004 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า บกศ.44 1 เครื่อง           3,000.00             3,000.00  
  2544 442 - 042 (UPS.)  ยี่ห้อ Powergard 500 VA                               -    
10 13 กย. 7440-001-0033 เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต44 1 เครื่อง         23,000.00           23,000.00  
  2544 444 - 008 Harddisk 20 Gb/5400                               -    
      SDRAM 128 Mb/133                               -    
      CD-ROM 52 X  Speaker 120 W                               -    
11 28 กค. 7440-001-0050 เครื่องคอมพิวเตอร์ + CD Write ผลผลิต 49 1 เครื่อง         14,500.00           14,500.00  
  2549 494 - 024 HD  80 G.            
12 21 กพ. 7440-010-0003 จอภาพสีคอมพิวเตอร์ LCD 17" ส.4 1 จอ           5,000.00             5,000.00  
  2550 501 - 001   #176/50                             -    
13 11 พย. 7440-009-0028 เครื่องพิมพ์ HP Laserjet  P1005 ส.4 1 เครื่อง           4,390.00             4,390.00  
  2551 512 - 032   #38/52                             -    
      ยอดยกไป                 167,738.00  
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
      ยอดยกมา                 167,738.00  
14 13 มค. 7440-001-0080 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ รายได้ 1 เครื่อง         24,400.00           24,400.00 พดค.14/58
  2558 582-004 Core i7            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                 192,138.00  
  2
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2558
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
1 2 มค. 7440-009-0039 เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) ยี่ห้อ Canon รายได้ 1 เครื่อง           3,750.00             3,750.00 ส.4#14/55
  2555 552-002 รุ่น MP287            
2 29 กค. 7440-009-0043 เครื่องพิมพ์ Cannon  All in one  รายได้ 1 เครื่อง           4,590.00             4,590.00  
  2557 572-009 Laser Printer รุ่น MF3010            
3 28 กค. 7110-006-0102 เก้าอี้สำนักงานมีท้าวแขน รายได้ 2 ตัว           1,000.00             2,000.00 อ.วิโรจน์
  2557 572-007ถึง008              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                   10,340.00