บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2558
ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา     รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ   หน่วยละ     
1 ก่อนปี 7110-007-0020 โต๊ะเหล็กทำงาน 7 ลิ้นชัก บริจาค 1 ตัว             1,500.00             1,500.00  
  2522 004 ขนาด 150x75x75 ซม.                                -    
2  8 สค. 5805-001-0001 เครื่องรับโทรศัพท์  ยี่ห้อ พานาโซนิค งปม.33  1 เครื่อง             1,500.00             1,500.00  
                                                                       2534 331 - 041                                  -    
3  19 กค.   7110-006-0100 เก้าอี้ ยี่ห้อ อีลีแก้นท์ แบบทีเค 38      บกศ.38  3 ตัว                720.00             2,160.00  
                -        -     2538 382-009, 010 ชนิดมีพนักพิง ล้อเลื่อน                                  -    
    382-018                                  -    
4  22 สค. 7125-002-0001 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใส  บกศ.38  1 ตู้             2,500.00             2,500.00  
  2538  382 - 002 ขนาด 1200x450x1100 มม.                                -    
5  26 สค. 7125-002-0001 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใส  บกศ.38  1 ตู้             2,100.00             2,100.00  
  2538  382 - 008 ขนาด 900x450x1100 มม.                                -    
6 11 มค. 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน บริจาค 42 1 เครื่อง           25,000.00           25,000.00  
  2542 423 - 001              
7 19 ตค. 7110-007-0001 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ บริจาค38 1 ตัว             1,200.00             1,200.00  
  2542 383 - 046                                  -    
8 17 เมย. 7440-009-0028 PRINTER  HP LASERJET P1006 sis เงินรายได้ 1 เครื่อง             4,400.00             4,400.00  
  2551 512 - 026              
9 25 กค. 7440-001-0056 เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลผลิต 51 1 เครื่อง           22,150.00           22,150.00  
  2551 514 - 041 จอ LCD  17"  ซัมซุง            
10 21 มค. 7440-001-0065 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้ 1 เครื่อง           23,390.00           23,390.00  
  2554 542-035              
11 25 มีค. 5805-001-0006 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ I Phone 5S สีทอง รายได้ 1 เครื่อง           23,900.00           23,900.00  
  2557 572-003 Serial No. C34LXZ6ZFRC6            
      MEID 358842053263805            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                 109,800.00  
2
บัญชีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2558
 ที่ ว.ด.ป. หมายเลข รายการ  ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน หน่วย  ราคา   รวมเงิน  หมายเหตุ
    ครุภัณฑ์   วิธี   นับ  หน่วยละ         
1 23 เมย. 7440-009-0038 เครื่องพิมพ์   HP  LaserJat   P1102 เงินรายได้ 1 เครื่อง             3,650.00             3,650.00 ส.4#233/56
  2556 561-010              
2 27 มค. 7440-009-0044 เครื่องพิมพ์   HP  LaserJat   P1102 อุดหนุน 1 เครื่อง             3,750.00             3,750.00 ส.4#152/57 ใบส่งของ  เลขที่ 14/01010 ฟิวชั่น
  2557 572-004   รายได้          
3 7 พย.   เก้าอี้ 120H  รายได้ 1 ตัว             2,990.00             2,990.00 ส.4#47/58 เล่มที่ 042 เลขที่ 02060
  2557   ขนาด W62xD70xH114 cm            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      รวมทั้งสิ้น                   10,390.00