รายงานครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ข้อมูล    วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.2558
ที่มา  :  งานพัสดุ                         เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ชื่อหน่วยงาน ครุภัณฑ์คงเหลือ (บาท)
1 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 109,800.00
2 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 192,138.00
3 งานวัดผลและประเมินผล 211,330.00
4 งานสื่อการเรียนการสอน 7,208,086.00
5 งานวิทยบริการและห้องสมุด 1,391,140.00
6 งานทวิภาคี 224,050.00
รวมทั้งสิ้น 9,336,544.00