รายงานครุภัณฑ์คงเหลือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ข้อมูล    วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557
ที่มา  :  งานพัสดุ                         เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ชื่อหน่วยงาน ครุภัณฑ์คงเหลือ (บาท)
1 งานสารบรรณ 285,068.00
2 งานบุคลากร 147,640.00
3 งานบัญชี 59,593.00
4 งานการเงิน 182,425.00
5 งานประชาสัมพันธ์ 541,023.00
6 งานทะเบียน 675,895.00
7 งานเอกสารการพิมพ์ 691,080.00
8 หมวดยานพาหนะ 4,056,680.00
9 งานพัสดุ 475,190.00
10 งานอาคารสถานที่ 4,321,385.00
11 บ้านพักผู้อำนวยการ 112,605.00
12 อาคารจิตรภักดี 157,400.00
13 ห้องผู้อำนวยการ 156,715.00
14 ห้องประชุมนายทองด้วง 560,520.00
15 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  (อศจ.) 341,042.00
16 ตึกอำนวยการ 57,600.00
17 อาคารหอสมุด 626,000.00
รวมทั้งสิ้น 13,447,861.00